китайска лексикология

Основни системи за разполагане на йероглифите (лексикология)

I. Традиционните речници представляват общи речници, доста енциклопедични по характер, в които могат да се направят много различни лингвистични справки.

Прочетете ОЩЕ >

Стилистична класификация (лексикология)

Два основни типа думи по сфера на употреба: общостилови (общоупотребителна лексика) – употребяват се широко, от огромното мнозинство от носителите на езика; и лексика […]

Прочетете ОЩЕ >

Начини на заемане на думи (лексикология)

Те най-често са съществителни. Поради спецификата на китайския език – малък на брой срички, отговарящи на морфеми с определено съдържание, степента на ‘китаизиране’ на […]

Прочетете ОЩЕ >

Етимологична класификация (лексикология)

Към изконните се обособяват няколко групи:

Прочетете ОЩЕ >

Класификация на речниковия състав (лексикология)

Езиковият състав нараства постоянно, много междинни единици, голяма преходност, поради това и неговата класификация е условна.

Прочетете ОЩЕ >

Отношения между синонимия, антонимия и многозначност (лексикология)

Една от тезите в езикознанието, че омонимите образуват синонимни редове или участват в антонимни двойки, не е състоятелно, тъй като различните значения не могат […]

Прочетете ОЩЕ >

Антонимия – видове антоними (лексикология)

Антонимията 反义 е проява на парадигматиката, на нуждата на хората да опознават същностните около себе си и да ги сравняват и противопоставят.

Прочетете ОЩЕ >