Етимологична класификация – домашни и заети фразеологизми (фразеология)

Домашни фразеологизми

Домашни фразеологизми – от старите книги, непосредствено свързани са с традиции, обичаи, алюзия към притчи, исторически факти.

Даоистко течение: 超然物外 – свръхприроден, извън материалното (за място за почивка)

Конфуцианска традиция: 三纲五常 – 3 видове отношения (управник – подчинен, баща – син, мъж – жена), 5 правила (дълг, вяра, хуманност, церемонии, радост)

Народни обичаи: 打退堂鼓 – бия отбой; 月下老人 – сватовница

Китайски реалии: 长亭短亭 – (дълги павилиони, къси павилиони – поща, страноприемница – мястото, където хората се разделят) раздяла

Исторически факти: 望梅止渴 – гледам джанките и си утолявам жаждата – храня напразни надежди

Басни: 管鲍分金 – Гуан и Бао си делят пари – приятели (+)

Поверия: 笑面虎 – усмихнат тигър – иска да те изяде

Заемки

Будистки сутри: 不可思议 – уникален, невъобразим; 空中楼阁 – въздушни кули

Заемки от националните малцинства:

– Джуанци: 拿猫去打猎 – вземам котката на лов – вземам нкг само за бройка

– Монголци: 狼窝里的羊 – овца в леговището на вълка – намирам се в смъртна опасност

– Казахи: 套马绳子接长杆 – наполовина е ясно, наполовина – не; 50/50

– Западни:от Библия: 以眼还眼,以牙还牙 – око за око, зъб за зъб

– От басни на Лафонтен, Езоп: 杀鸡取卵 – постъпвам неразумно


Заетите фразеологизми са ареални и извънареални. Първите идват от санскрит (свързани с будизма), от езиците на националните малцинства, от другите съседни страни. Извънареалните – главно от европейския ареал.

Домашни – повечето са изконни, авторите обикновено са неизвестни, Има афоризми, превърнали се във фразеологизми. Ако е известен авторът на фразеологизма, то той е и афоризъм 名言.

Фразеологизмите се пораждат и закрепват предимно в разговорната реч, рядко са известни авторите им, разпространяват се сред много хора и се превръщат във възпроизводими устойчиви единици. До нас са достигнали чрез писменото си фиксиране, например в класическите паметници. В докласическия период (до Цин) книгите отразяват диалектните различия, както е например с диалозите на Конфуций, и езикът е много различен. След това паметниците, отразяващи разговорния език, домнират. Пример – Съма Циен (само записан от него, той не е автор):

忠言逆耳利于行,毒药苦口 利于病

Някои от тези фразеологизми получават множество варианти – това е много често явление при изконните:

苦口良药

种烟如良药

Утвърждаването на фразеологизмите е процес на общонародно одобрение (узуализация – закрепване на речниковите единици в узуса), който не е в оригиналния си вид, до закрепването му авторството се превръща в колективно, авторът се губи.

Вариантността е признак за изконност, а също и за честотност.

Освен това, изконните фразеологизми са тематично маркирани – много от тях са свързани с китайската култура, история, традиции и обичаи:

世外桃源 – heaven and peace, utopia

超然物外

超尘拔俗

闲云野鹤

姜太公钓鱼——愿者上购

终南捷径

鸡犬升天

三纲五常

君为臣纲

父为子纲

父为妻刚

仁义礼知信

仁者见仁,智者见智

君子重义,小人重利

仁者又尽

礼尚往来

知书达礼

智者千虑,必有一失

君子言而有信 – от конфуцианската традиция

打退鼓掌

洞房花烛

背面称臣

刀脒火种

父母之俞,媒妁之言

月下老人(月老)

厂搞短亭

拔山扛/举鼎

三教九流

狼狈为好

五花八门

诸葛亮

刘阿斗

赤县神州

得陇望蜀

杞人忧天

管鲍分金

表里山河

白山黑水

塞上江南

为虎作伥

塞翁失马

四面楚歌

愚公移山

螳螂捕蝉

螳螂捕蝉黄雀在后

杀妻求将

对牛弹琴

黔驴之技

Заети фразеологизми. Голяма част от тях идват от будисткия канон, в тях има множество думи от разговорния байхуа, асимилирани са напълно.

不可思议 непостижимо за ума – немислимо

光如来

空中楼阁

水中捞月

众盲摸象

水月镜花

泥牛入海

无事不登三宝殿

借花献佛

От различни други етноси – главно настоящите национални малцинства

Казахски: 套 马杆子拉长竿——直假各一半

Джунгарски – лов: 拿猫去打猎——充数

Яо: 浪头者戴斗笠——假装好人

От известни произведения от Запада – най-много са свързани с басните на Езоп и интерпретациите на Лафонтен. Обикновено се калкират, в този процес някои елементи се заменят с китайски имена.

От Библията

旧瓶装新酒 (няма мехове – бутилки)

以眼还眼,以牙还牙

杀鸡取卵

火种取栗

背十字

替罪羊

里程牌

Класификация според употребата – по-точно, според това дали фразеологизмите са част от активния или от пасивния речников състав. Повечето от дотук споменатите са в активния речник, някои са преминали в пасивния. В него има 2 групи, архаизми и историзми.

Има частична или пълна замяна на архаизирания компонент

贵易交,富易妻

做了大官换朋友,发了大财 拔妻

Станеш ли високопоставен чиновник сменяш приятелите, забогатееш ли сменяш жената – променя се само формата на изказа

Има и такива фразеологизми,при които само архаизирания елемент се заменя със съвременен

揠苗助长 揠 се заменя с 拔

Историзмите – нямат съвременни аналози, употребата им е била свързана с даден исторически контекст, извън който не са актуални. С изчезването на съответната личност, събитие, обичаи фразеологизмът вече не е актуален, остава в историята. Например, стари собствени имена, които не са известни – например тримата евнуси Ли (не е развил преносно значение извън контекста)

官要起门三李

但闻刘公曹,不闻杜府君

若要富,须往苗里务

Друга част – отмрели поради остарели нрави/обичаи

男女授受不亲

忠臣不事二主 – от докласическия период

君要臣死,臣不敢不死

四人帮

县老九

谁笑到最后, 谁笑得最好

马生角

穿一条连裆裤

四面楚歌

水落不出

看客下菜碟


СЛЕДВАЩ – УРОК #6 >> Стилистична класификация – разговорна и книжна фразеология.


.