Фонетично обособяване (лексикология)

Фонетично обособяване

Например 好3好4 – омографи. 难2,4 (难民)钉1,4, 扇1,4 . Може да има и преминаване на срички в нулев тон: 花费,本事,来往,大方

Графично обособяване

Графично обособяване при формиране на йероглифи. От едно значение на йероглиф се развива друг с подобно значение: 茶 <-荼; 勾/句→ 钩,构,拘,痀

Редупликация

Редупликацията представлява удвояването на една и съща морфема. Имаме два случая на редупликация:

  • Словообразувателна редупликация, при която се образува лексикална единица с ново значение
  • Редупликация, при която елементите се повтарят и се създава ред от думи с едно и също значение

При словообразувателната редупликация единицата, която се образува се нарича дуплирана дума. Тя има ново значение, което не е свързано семантично с корена, който се удвоява: 太太-госпожа 往往-често 落落свободен, разкрепостен 样样-сърби ме 在在-навсякъде

Може да имаме редупликация на прости думи с цел засилване на експресията: 常常, 仅仅,刚刚. Към тези думи спадат и 妈妈,爸爸, 哥哥, 宝宝, 星星,乖乖 (guaiguai – detence)

Към словоизменителната редупликация отнасяме и редуплицирането на прилагателни с цел повишена интензивност, по-висока степен: 好好,快快,瘦瘦. При двусрични прилагателни моделът на редуплициране е ААББ 老实 – 老老实实, 大方- 大大方方 Те имат един и същи модел на произнасяне: първият йероглиф запазва основния си тон, а вторият минава в нулев тон, следващите йероглифа преминават в първи тон.

При глаголите удвояването дава друго граматично значение:

看-гледам 看看-да погледна; 想-мисля 想想-да помисля

Когато глаголът е двусричен удвояването е по формулата АБАБ: 学习- 学习学习 研究- 研究研究

При съществителните след редуплициране се получава значението „всеки”

  • Едносрични съществителни имена: 人人всеки човек 家家всяко семейство 天天всеки ден
  • Двусрични съществителни имена: 时刻- 时时刻刻във всеки един момент 上下- 上上下下навсякъде 家户- 家家户户всяко едно семейство

Гореспоменатите методи са други исторически начини на създаване на думи които не са продуктивни, но се наблюдават и сега.


СЛЕДВАЩ УРОК #11 >> Семантика – идиоматично и мотивирано значение. Денотативно и конотативно значение на думите.


.