Материали по китайска фразеология

Китайска фразеология

Уроци и учебни материали – Китайска фразеология:


УРОК 1 >> Свободни и устойчиви словосъчетания. Тесни и широки граници на фразеологията. Експресивност на фразеологизмите. Устойчиви словесни комплекси (номинативни фразеологизми).


УРОК 2 >> Еднозначност и многозначност (омонимия) при фразеологизмите. Синонимия и антонимия.


УРОК 3 >> Мотивираност на значението на устойчивите словосъчетания – фразеологични сраствания (идиоми), единства и съчетания. Паремии.


УРОК 4 >> Традиционна класификация и особености на китайските фразеологизми: чъню (成语), разговорни фраземи (惯用语), каламбурни фразеологизми (歇后语), поговорки (俗语) и пословици (谚语).


УРОК 5 >> Етимологична класификация – домашни и заети фразеологизми.


УРОК 6 >> Стилистична класификация – разговорна и книжна фразеология.


УРОК 7 >> Фразеологични речници.


.