Еднозначност и многозначност при фразеологизмите (фразеология)

Вариантност и синонимия

Фразеологизмите са устойчиви словосъчетания и фрази. Тази устойчивост не е абсолютна и общовалидна. Фразеологизмите имат и алтернативни форми, устойчивостта е относителна. Фразеологизмите могат да търпят промяна в плана на изразяване. Когато са налице общоприети промени в състава на фразеологизма и той запазва значението си, имаме явлението вариантност. Границата между вариантност и синонимия е тънка и условна. Тук разглеждаме и понятието многозначност. При думите много рядко има вариантност (например дублети – в българския; в китайския език – с/без 子, разменени позиции на йероглифите и т.н.) 打量=大掠

При фразеологизмите вариантността е широко разпространена, повечето от тях имат варианти, дори да не са популярни. Прототипът се нарича ‘етимон’. В някои от вариантите някои части се съкращават, в други случаи се заменят. Промените не са произволни, те са точно определени и имат строго фиксирани граници и следват някаква норма. Вариантността наподобява промяна на думите мляко-млеко, хляб-хлеб. Не може да има повече от 3 варианта. Фразеологизмите имат повече варианти от думите, защото са по-големи, по-сложни единици. В крайна сметка, за вариантността има две основни причини: преследване на определена форма; и тенденция към по-голяма яснота – по-силно изразена.

A. 远水近火(远水不救近火也)

B. 远水不救近火

C. 远水救不得近火

D. 远水救不了近火

E. 远水难救近火

Видове варианти:

– Съкратени (А)

– Пълни (BCD) – някои елементи се превръщат във факултативни, могат да присъстват или да не присъстват

拍马(屁); 擦皮(鞋); (洪)水(再)大,(也)淹不过鸭背

Често факултативни са служебните елементи:

削足(而)适履

欲速(则)不达

青出于蓝(而涂于蓝)

Съкратеният вариант изглежда по-изчистен, но колкото по-кратък е фразеологизмът толкова по-неясен е той. Когато има повече думи смисълът е по-ясен. Затова и понякога се прибяга до разширяване на фразеологизма с цел значението да е по-ясно и конкретно.

龙多乃早 –етимон (когато драконите са много, тогава настъпва суша)

Разширеният вариант е такава употреба на фразеологизма паралелно със синоним, който допълва значението.

Тук са и някои варианти, които се трансформират:

鱼游沸釜,燕处危巢 ——沸鱼燕巢 (контаминация)

(一瓶子不满),半瓶子晃——半瓶子

Видове вариантност

Лексикална вариантност – заменяне на думи с други думи, често са синоними. Често става въпрос за подмяна на архаизми със съвременни думи:

揠苗助长——拔苗助长 (архаизиране на 揠)

路遥知马力——路远知马力

路遥知马力,日久见人心 (разширен вариант)

Понякога се заменя не дума със синоним, а различни образи се заменят помежду си (контекстуални синоними):

水大淹不过鸭背

水大漫不过船去 ( в този контекст лодка и патица са синоними)

杯水车薪

杯水舆薪

老油子,老条,油渣

Синтактична вариантност – при нея, едни и същи варианти заемат различно положение във фразеологизма, като синтактичните връзки между елементите се променят, без това да влияе върху значението.

杯水车薪——车薪杯水

远走高飞——高飞远走

天翻地覆——地覆天翻

朝三暮四——暮四朝三

Промени в позициите на елементите, намиращи се в подчинителна връзка

天翻地覆——翻天覆地 (подлог-сказуемо в определение-определяемо)

耳朵软——软耳朵 (също)

杯水救薪 (с помощта на 杯水 правя 救薪)

快马不用鞭催

响鼓不用重捶(一点儿就嗵(通))

好鼓不用重捶敲 (лексикална замяна на 响 -> лексикално-семантична вариантност)

龙多乃旱——龙多旱,人多乱

龙多不治水 (интерпретация на първоначалното)

Синонимия имаме едва когато се променя образността; когато се променят само отделни елементи, не говорим за синонимия.

鸡多不下蛋

Народна етимология – промяна в състава на фразеологизма с цел той да стане по-разбираем

打开壁子说亮话 (窗牌)(доказателство, че фразеологизмът се възприема като съставен от думи)

Задължително съпровождащи елементи (към вариантност).

高帽子 – употребява се задължително с глагол, обикновено 戴; 举

举送;拿给他戴高帽子; 把高帽子拿给他(戴)

把鸡毛当令箭 (граматическа морфема, заради това не я броим за част от фразеологизма)

棒槌当针(真):拿/把/检着 棒槌当针

把棒槌当认(纫)

Съществуването на много варианти на един фразеологизъм е доказателство, че той се употребява често.

Вариантността е свързана със синонимията (антонимията) и при двете има отношение между сходни фразеологизми, отличаващи се по лексикален елемент.

Антонимия – тя не е толкова развита колкото синонимията. Слабо застъпена е при фразеологизмите, обикновено се е получила като необходимост. При фразеологията тя е следствие от антонимни лексикални заеми (красив – некрасив)

危如累卵(опасен като купчина яйца)
安如磐石(спокоен като каменен блок)
门庭若市 (многолюдно)
门庭冷落(безлюдно)
轻于鹅毛 (по-лек от гъше перце)
重于泰山(по-тежък от тайшан)


СЛЕДВАЩ – УРОК #3 >> Мотивираност на значението на устойчивите словосъчетания – фразеологични сраствания (идиоми), единства и съчетания. Паремии.


.