Хронологична класификация (лексикология)

Има два основни лексикални пласта постоянно и активно употребявани думи и думи които са остарели или са твърде нови, но във всички случаи нямат всеобща употреба.

1) Актуални/в постоянна употреба (常用词) – образуват актуалната лексика, всеобщи и задължителни, използват се във всички социални сфери, в писмена и устна реч. Около 4000-8000 думи. Тук влиза и актуалната част от заетата лексика. (Най-често употребяваната дума в китайския – 的). В актуалния речник влиза цялата ядрена лексика. Повечето от тези думи са едноморфемни.

2) Думи, които не са общоприети – твърде стари или твърде нови и все още неутвърдили се – образуват пасивния речников състав:

Остарели (旧词语) – архаизми и историзми (古词语,历史词语). Степента им на ‘остарялост’ е относителна. Често предметите и явленията, които те назовават, преминават в историята и престават да бъдат актуални (историзми); или биват заместени от нова дума, при което значението може да се е стеснило (архаизми).

Архаизми 古词语: думи които са престанали да се употребяват активно,но нещата които назовават продължават да съществуват, например, уънйенизми със съвременни синоними: 目→眼睛、首→头、睹→ 看、沐浴→洗澡. Много старокитайски служебни думи обаче продължават да се употребяват – преминали са в по-високите книжни стилове: 与→和、于→在、因此→所以

Архаизация: ограничена употреба на старата дума 太太→爱人 (но напоследък има завръщане към първото, т.е. процесът не е окончателен); често е съпроводена с преминаване на архаизираната дума в друг стил (沐浴 се е запазило във висок стил)

Историзми 历史词语: не се употребяват активно; предметите, които те назовават, са изчезнали и нямат съвременни синоними, принадлежат към отминала епоха.

拉车的 рикша, 姨 太太 (наложница), 当差 (дребен чиновник), 现大洋 (сребърен долар)

Неологизми: също част от пасивния речник – те са нови за съвременния носител на езика. Сред тях са такива думи, чиито форми/нови значения са се появили скоро. Главно заемки. Вълна на навлизането им има например с падането на Цинската империя: 解放、红军、苏区 (съветска зона)、红领巾、共青团、教研室 (катедра)、大跃进 – сега тези думи се употребяват във връзка със съответния период.

Те възникват и посредством калкиране: 电脑 (етимологична калка) – вече не е неологизъм, навлязъл е в активния речник; 立交桥 (пътна детелина)、试管婴儿 (бебе в епруветка). Това представлява временно състояние на езика, не е постоянно.

Езикът е развил и нови афикси/полуафикси (най-вече суфикси и полусуфикси) за генериране на нови понятия; например 化 в значението ‘процес’: 现代化、全球化、网络化;主义:社会主义、资本主义、教条主义 (догматизъм).

При неологизмите има и различни хибридни и фонетични заемки: 艾滋病、迷你裙 минижуп、MP3、DVD机.

Още, научни и битово-разговорни термини. Те все още не са навлезли в активния речников фонд. Техните нови значения са се появили отскоро. Всички думи, които се употребяват за първи път, могат да се определят като неологизми. Не може да се определи точен срок, необходим за утвърждаването им. Впоследствие те се превръщат в архаизми или влизат в активния речников фонд.


СЛЕДВАЩ УРОК #22 >> Стилистична класификация – думи с емоционално-експресивно значение (конотация) и функционално-експресивно значение. Разговорна и книжна лексика.


.