Казанлъшката гробница 卡赞勒克的色雷斯人墓

Тракийската гробница в Казанлък е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в Казанлък и е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр. Хр. и от 1979 е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.


Текст на китайски език:

荷马史诗“伊利亚特”对一位色雷斯人军队统帅充满激情地描述:
“我看见他的马,都是些最漂亮最高大的,白似雪,疾如风。他的战车用金银财宝豪华打造,那些金灿灿的神秘武器看似奇迹一般,他携带者这些武器来了!濒死的汉子们是不配带这样的武器的,只有永生的诸神才配!”

这是最早记载色雷斯人民族的文献之一。

在保加利亚人们发掘出许多色雷斯人时代的坟墓,其中以1944年发掘的卡赞勒克的坟墓最为壮观,给人印象最深,这是毫无疑问的。其位置靠近色雷斯三世在位时的首都SEVTOPOLIS,墓室中的壁画保存完好,古墓内有一狭窄的廊道和圆形的墓室,墙上有代表色雷斯人葬礼与风俗的壁画,是保加利亚保存最好的古希腊之艺术杰作。这座由三个空间组成的坟墓建于色雷斯人氏族社会的盛期,西元前6世纪,在奥德利森的领导下,一部分零散的色雷斯部落联合起来,成立一个国家。但联合未能持久,邻近的马其顿人过于强大,他们在菲利普二师的领导下,于西元前4世纪将色雷斯人的领土吞并。

卡赞勒克的这座坟墓让色雷斯人历史巅峰期的高度文化获得了一个直观的印象。此墓被发现时,早已被盗墓贼盗窃一空,只剩下很少的物件和骸骨。要进入蜂窝形的墓穴必须先入墓前室,这里当年可能是厝置殉葬品马匹和战车的地方,可惜前室里的壁画在继续受潮损害而模糊。紧接前室是一个约2公尺长的通道,通道两边绘有表现战争场面的壁画,这或许就是这位身为贵族的墓主人身前的情况。主色调为赭色暖色调,运用胶画和湿壁画技术作画的特点。颜料中参杂石英粉末,这使壁画的某些局部至今尚保持着光鲜。所描绘的士兵与当年古希腊的画风迥然不同,他们没有任何刻板的表情,而以生动自然的的形态博得人们的赞许。

紧接过道的便是圆形墓室,它有3公尺多高,气势不凡。墓室的圆顶是艺术高潮点,环形的顶部绘画,中央坐着一对夫妻,或许是君主伉俪也说不定,彼此恩情脉脉的伸手相握,以示惜别。他们的属下列队从两边向他们靠拢,携带者许多殉葬品,一位衣着华贵的妇女呈上水果,另一位下属送上一罐葡萄美酒,二位军号手吹着军乐曲陪同下属一干人,给皇后送来了首饰盒和一条蓝色面纱。在举行仪式的2个伫列中间画有骏马,色雷斯人是很爱骏马的。这些动物的特点也同那些人物一样,表现得可说是活灵活现。

2位君主各自端坐在用银饰品装饰的木质王位上,前面的桌上摆放着最后的一餐。画面至今流露出一种默然而庄重的哀伤,使观者为之动容,个中缘由,一是因为对人物的描绘采用现实主义手法,二是因为用色和和明暗对比特别巧妙,以红色和赭色为主。画中还有激烈的赛马,与分别场景的庄重氛围形成鲜明对照,这种氛围很难使人觉得墓主人是怀着愉快的情绪在等待死亡。


.