Китайска фонетика и фонология

Китайска фонетика

Уроци – Китайска фонетика и фонология:


УРОК 1 >> Артикулационен апарат и образуване на звуковете. Акустичен, физиологичен и комуникативен характер на говорните звукове.


УРОК 2 >> Фонемата в китайския език. Гласни и съгласни звукове, основни разлики между тях от гледна точка на артикулацията. Инициал (生母) и вокална част (финал) (韵母). Традиционни класификации на китайската сричка в зависимост от медиала.


УРОК 3 >> Консонантна система на китайския език. Класификация на съгласните.


УРОК 4 >> Вокална система на китайския език. Класификация на гласните.


УРОК 5 >> Видове финали (монофтонги, дифтонги и трифтонги, назални финали).


УРОК 6 >> Тонална система на китайския език. Тонални стойности, тонални класове и тяхната еволюция. Входящ тон.


УРОК 7 >> Фонетични изменения в потока на речта. Асимилация, дисимилация, епентеза (протеза), елизия, редукция, сливане, метатеза.


УРОК 8 >> Нулев тон. Особености на артикулацията от гледна точка на квантитет, височина, тембър и интензитет.


УРОК 9 >> Еризация – особености на артикулацията, функции.


УРОК 10 >> Тонални промени при слято четене. Промяна на трети тон. Промяна на втори тон при група от три срички. Тонални промени при редуплицирани прилагателни. Тонални промени на “不” и “一”.


УРОК 11 >> Фонология на класическия китайски език. Реконструкция на фонетиката на класическия китайски език. Индиректни свидетелства и традиционна фонологична литература.


УРОК 12 >> Методи за предаване произношението на йероглифа: 反切 и直音.


УРОК 13 >> Фонетични особености на древния китайски език. Реконструирани групи начални съгласни. Особености на инициалите и финалите.


.