Граматични особености на предлозите и функции на 介词

Характеристика на граматичните особености на предлозите

В съвременния китайски език, има предлози които са се запазили от древния китайски език, например: 于, 以, 自 и други. Има и такива, които от древно-китайски глаголи са се трансформирали в предлози, например: 把, 被 и други композити. Освен това има и някои други фундаментални такива, които изпълняват ролята на предлози, но които са запазили употребата си като глаголи; към тях принадлежат предлозите, глаголите с двойнствена употреба.

Например:

1. 小明不在家。(глагол)
书再桌字上放着。(предлог)

2. 我家的大门朝南。 (глагол)
妈妈朝我笑着点了点头。(предлог)

3. 病人给大夫医疗费。(глагол)
大夫给病人打针。(предлог)

Тук се включват: 在, 朝, 向, 往, 随着, 对, 为, 跟 и други.

Връзката между глаголите и предлозите е много близка, затова ще изведем граматичните характеристики на предлозите, разглеждайки главните различия между глаголите и предлозите.

1. Предлозите са служебни думи, не могат самостоятелно да се употребяват в речта, също така не могат самостоятелно да служат като подлог, сказуемо и другите части на речта. Например не можем да кажем 他对于, 小明把, 阿里从 и т.н. Но ако някой ни попита: 他在图书馆学习吗?, то тогава можем да отговорим: 在. Също така ако някой ни попита: 你跟他一起去吗?, можем да отговорим 跟. Но въпреки това, голяма част от предлозите не могат самостоятелно да служат като отговори на въпроси. Ако например някой ни попита: 这本书从图书馆借的吗?, не можем да отговорим еднозначно с 从.

2. Предлозите не могат да се редуплицират, също така не могат да присъединяват спомагателните частици了, 着, 过 и т.н. Има предлози които образуват различни форми, например: 为, 为着, 为了, 沿, 沿着, 朝, 朝着, 向, 向着, 随, 随着, 除, 除了 и т.н. Тук частиците 了 и 着 не изразяват граматическата семантика на спомагателни глаголи за развитие, а са сами по себе си типични елементи срастнали се и образували определена конструкция с предлозите.

3. Съществителното име, което трябва да се присъедини след предлога образува определение към фразата-предлог. Главното определение може да е съществително име (фраза), местоимение, прилагателно име (фраза), глаголно име (фраза) и понякога може да изпълнява ролята на субект и предикат.

Граматични функции на фразовите предлози

Фразовите предлози изпълняват различни граматични функции:

1. Изпълняващи функцията на предсказуемно обстоятелствено пояснение: това е главната функция, която изпълняват фразовите предлози. Примери:

 1. 我的一个老同学从上海来了。(изразява време)
 2. 他对我们的学习很关心。(изразява обект)
 3. 将来比现在更美好。(изразява сравнение на обекти)

2. Изпълняващи функцията на определение: тук заедно с фразовия предлог трябва задължително да се употреби 的. Например: 人们对越明的研究,以后还会不停地继续下去。

3. Изпълняващи функцията на следсказуемно обстоятелствено пояснение. Например: 鲁迅生于1881年。 Да изпълняват функцията на следсказуемно обстоятелствено пояснение могат само някои малко на брой предлози: 于, 向, 自, 到, 在, 给, 往.

4. Изпълняващи функцията на определение: често използвани предлози изпълняващи функцията на определение са: 为了 …….., освен това в изречението се използва и 是. Например: 他这次来不仅仅是为了工作,也是为了你。

5. Изпълняващи функцията на субект. Например: 从8:00 到12:00时工作时间。

Употреба на често употребяваните предлози

1.从

1. Изразява начална/отправна точка

1.2. Изразява отправната точка от дадено пространство. След предлога обикновено се използват думи за място или посока. Например: 他姐姐从英国来了。

1.2. Изразява отправна точка от определен момент от време. След предлога се използват думи изразяващи времево отношение. Например: 我们从5月到1日开始改用夏季作息时间。

1.3. Изразява началото на промяна в параметрите или развитието на дадено лице или предмет. Например: 小明从一个不懂事的孩子成为学生了。

2. Изразява преминаване преминаване през дадено място. Например: 这儿有一个条小路,郎也许从小路挑走了。

3. Изразява произход/източник. Например: 从生活中找语言,语言就有了根。

4. Изразява основата на изречението. Когато изразява основата на изречението, определението на 从 често използва абстрактни думи. Сказуемото често изразява глаголи със значението на 认知 , такива например са: 看, 认识, 体会, 知道,明白, 懂得,感到,感觉 и други. Например: 从这件小事,我们深深体会到他对青年人的关怀和爱护。

5. От предлога 从 се образуват често употребявани конструкции

Предлогът 从 често с други думи образува конструкции, като:

 • 从………..到……..
 • 从…….起
 • 从………以来
 • 从…….往……….
 • 从………来说
 • 从…………来看

и други.

Примери за такава употреба:

 • 春天像刚落地的妹妹,从头到脚都是新的,他生长着。
 • 从今天起,我就要在中国学习,生活了。
 • 从到中国以来,我还没有生过病。
 • 从今以后,我决定不再工作。
 • 从这本小说的内容来说,中学生看不太合适。

2. 由, 自, 打, 自从

Предлогът 由 може да изразява много значения.

1.1. Изразяване на началната точка на дадено място или време, началото на промяна или източника на дадено лице или предмет, т.е. еднакво по значение с предлога 从. Обикновено се казва, че на мястото на 从 винаги може да се използва 由. Но 从 се използва повече в разговорната реч.

1.1.1. Изразява отправна точка от определено място. Например: 明天大家先到方先家生集合, 由方先生那儿走比较近。

1.1.2. Изразява отправна точка от определен момент от време. Например: 由上午9:00到下午到3:00,是他们对外办工时的间。

1.1.3. Изразява началото на промяна в параметрите или развитието на дадено лице или предмет. Например: 中国实现现代化,必须要有一个由初及到高级的国程。

1.1.4. Изразява някакъв източник. Например: 豆腐是由黄豆做的。

1.2. Води/насочва към изпълнителя на действието, изразява позициите на другите спрямо него. Например: 这是可以由你自己作主的事。

1.2.3. Изразява предмет, лице, благодарение на който(ето) се извършва определено действие. Често използвани конструкции са: 由……..组成; 由……构成 Примери: 这个句字的兵语结构比较复杂,它是由几个兵语一句一句地递加在中心语上构成的。

От 由 се образуват често използвани фрази. Например: 由些可知 и 由些往前.; 由些可见,我们原先的分析是对的。

自, 打

自 и 打 изразяват начална точка или време на дадено действие. 打 се отнася към северния разговорен език, а 自 по-често се среща в писменната разновидност на езика. Например: 他出生在海南,自幼失去了父母。

自从

自从 изразява начална точка във времево отношение, освен това може да се използва за отминали събития. Например: 阿里自从来中国以后,汉语水平提高得很快。

3. 在

在 е глагол, също така е и предлог. Когато го отнасяме към глаголите, значението му е 存在. В изречение изпълнява функцията на сказуемо. Определението към 在 изразява дума за място. Например: 我母亲在家,我父亲不在家。 Но понякога 在 може да се използва и без определение за място. Например: 张老师在吗?他不在。

Когато изпълнява ролята на предлог след 在 се образува фразов предлог, който изразява място.

1. Изразява времето на появата на глаголното действие. Например: 在那些困难的岁月里,大伯父给了我们家很大的帮助。

2. Изразява място. Например: 你在前面走,我们在后面跟。

3.Изразява параметри и граници. Например: 在他这个年纪的奴人里边,她是个顶有福气的。 и 在一万一千米以上的高空,温度是不随着高度而改变的。

Предлогът 在 може с други различни следлози да образува фрази/конструкции изразяващи граници, време, пространство, мнение, условия и т.н.. Например: 在…….以上,在…….之内,在……之外,在……以下, 在……..上,在……中,在……下, 在…….看来 и т.н.

Примери:

 • 小化在玩上可有办法了。
 • 你的要求正在考虚中,有了结果,我马上告诉你。
 • 这点儿力气活,在他算不了什么。
 • 他生气地把衣服让在地上。
 • 他就死在我说话的第二天。

4. 对于,对,关于

对于

Предлогът 对于 се използва за представяне на въвлечен в действието обект или предмет. Определението отнасящо се към 对于 изразява действието на сказуемния обект. Например: 你问错人了,对于这个地方,我并不热菜。

对于 въвежда лицето или предмета който(ето) извършва действието. Например: 对于这个问题,你看法与你不同。

Използвайки 对于…….来说 обикновено се изразява позицията или идеята на определено лице, без задължително тя да съвпада с позицията на приемащото лице. Например: 他失业很久了,所以对于他来说,现在不是工作好坏的问题,而是有无的问题。所以他大概会接受这个工作。

对 е глагол и предлог. Когато изпълнява ролята на глагол ,对 е със значението на 对得, 朝, 向. Предлогът 对 се е развил от глагола 对 и е запазил значението на 对得,朝,向.

对于, обаче не се използва като предлога 对. Например: 他对小张点了点头,没说什么。(朝, 向); 他对人很热情。(对得)

对于………….来说 е взаимозаменяемо с 对……..来说 и изпълнява същите функции. Например: 起名儿,对农家人来说,不是重要的事。

关于

Определението на 关于 изразява лица или параметри отнасящи се към глаголното действие. Най-често то се намира в началото на изречението. От 关于 се образуват фрази-предлози, които когато изпълняват ролята на определение винаги присъединяват след себе си 的. Например: 这本书里收集了许多关于海底动物的是资料。

Прилики и разлики между关于 и 对于
Значенията на двата предлога не са еднакви. 对于 ни води към извършителя на действието, докато определението на 关于 изразява параметрите му. 关于 се намира винаги в началото на изречението, преди подлога, а 对于 може да се намира както преди подлога така и след него. Образуваните от 关于 фрази могат самостоятелно да се използват като изречение, докато тези от 对于 не могат.

5. 跟,和,与,同

跟 е едновременно глагол, предлог и съюз. 跟 винаги сравнява два или повече обекта. След 跟 често се използват 一起,一样,不一样,相似,相反,相等, 差不多, за да ни покажат, че даденият обект има сходни или различни качества със сравнявания. Например: 这个字根那个字的发音一样。; 这里的气候跟我们国家的气候差不多。

След 跟 често се използват 比 и 比较, както и 相比, вместо 比较. Например: 跟过去相比,现在的生活好多了。

В определени случаи с предлозите 对, 朝, 向, значението на 跟 е близко и затова те могат да са взаимнозаменяеми в изречения като: 我跟他说过盖大数的事。; 一路上,我跟你讲了那么些道理,都白说了。

和,与 и 同 са предлози. Семантиката им, както и начинът на тяхното използване съвпада с тази на 跟. Например: 如果这一次落选了,也许她终生就和音乐分手了。 и 外国人学汉语,同汉族人学汉语有许多不同的地方。

跟 и 和 се използват най-често в разговорната реч, а 同 и 与 – в писмената.

6. 给,为,替

Предлогът 给 се е развил от глаголното значение на 给. В съвременния китайски език 给 е и глагол, и предлог. Употребата му като предлог е сравнително сложна. В изречението 我给妹妹带来了几样礼物。,妹妹 е получателят на подаръка, т.е. една от функциите на 给 е да показва обекта към когото е насочено действието. Вместо 给 в определени случаи можем да използваме 向 – посочва се кой приема действието на обекта.

Също така в определени случаи 给 е еднакъв по значение с предлога 被 и може да се използва вместо него, т.е. посочва обекта извършващ действие спрямо друг обект. Тази употреба е характерна за южната разговорна реч. Например: 这本子典都给他翻破了。

В разговорната реч 给 рядко се използва и в значението на 把. Например: 听了这消息,给我急坏了。

给 може да се използва и като спомагателна дума. Например: 他把我刚写的论文给弄丢了。

为,为了,为着

1. 为 Посочва към кого се отнася действието. Обикновено с 替 и в някои случаи с 给 са взаимозаменяеми. Например: 您不要为我担心一切都会好的。

2. Изразява причина. Например: 大家都为他的精彩表演热 鼓掌。

3.Изразява цел. Например: 为帮助后进学生,老师经常早来晚走。

4. За изразяването на цел се използват и 为了 и 为着. В този случай 了 и 着 не са спомагателни думи. Например: 为了自己的身体,也为了不影响别人的健康,你一定要戒烟。; 为着我们美好的明天,朋友们努力吧。

替 е глагол и предлог. Когато изпълнява ролята на предлог, след 替 обикновено се слага съществително име или местоимение, служещи като предсказуемно обстоятелствено пояснение. Има случаи когато се използват и в ролята на определение.

Чрез местоимението се изразява обект заместващ друг обект. Например: 今天张老师病了,我替他上课。

Предлозите 给,为,替 посочват определен обект, но се различават семантично.

7. 朝, 向, 往

朝 e и предлог и глагол. Употребявайки се в ролята на предлог 朝 образува фразови предлози които обикновенно се използват в ролята на предсказуемно обстоятелствено пояснение, както и понякога в ролята на определение. Изразява мястото към което се е насочил обекта, както и посочва обект към който е насочено дадено действие. Например: 天开始亮了,天边最亮外事行进的前方,这说明我们是朝东走呢; 我朝弟弟大喊道: 快走,要下雨了。

向 e и предлог и глагол.

 1. Изразява посоката или целта на определено действие. Например: 跑道上的运动员们正向终点冲去。
 2. Показва обекта извършващ действието. Например: 你不要向别人借钱。
 3. От 向 се образуват фразови предлози, които играят ролята на следсказуемно обстоятелствено пояснение.

7.3. 往 e и предлог и глагол. Изразява посоката на определено действие. Например: 你往前走,前边儿有卖花的。

8. 除 (除了…………以外)

除 e предлог, изразява значението на 不计在内. Също така разновидности на 除 са: 除了,除开,除去 и т.н. Значението им е еднакво, като измежду тях най-често се употребява 除了. Този предлог често се използва с различни следлози. Такива са: 外, 之外, 以外. Например: 他除了教书,还搞研究工作。

9. 连

连 e и предлог и глагол. Посочва наблягане върху даден обект, тема. След 连 се употребяват местоимения, съществителни глаголи и така образуват фразови предлози. Например: 你连这样的好姑娘也不要,你要谁呀。; 这本书是一位连中学都没念完的工人写的。

10. 按照,按,照

Предлогът 按照 определя, че действието което ще се извършва ще се извършва според определени правила и стандарт. От 按照 се образуват фразови предлози с функцията на предсказуемно обстоятелствено пояснение. Семантично 按照 може да се използва и като 按 и 照 поотделно. 按 сравнено с 照 се използва по-често в разговорната реч. Например: 我们的教学进度要按照教学计划进行。; 我想找你的衣服的样子做一件。

按照……….来说, 按照………说来 тези фразови предлози могат да се използват и като 按……….来说, 按………说来, 照……….说


.