Великата историческа траектория на китайския социализъм

Из доклада на Ху Дзинтао пред ХVІІ конгрес на Китайската комунистическа партия

Историческият Трети пленум на Централния комитет през 1978 г. положи началото на новия
исторически период – периода на реформата и на отвореността. Оттогава китайските комунисти и китайският народ с непозната по устремност и размах иновационна практика създават нова героична епопея на китайската нация, която неуморно и с упорита борба се движи напред. В облика на китайския народ, на социалистически Китай и на неговата Комунистическа партия настъпиха исторически промени.

Реформа и отвореност – това е новата велика революция, която народът под ръководството на партията осъществява в условията на новото време. Целта е: да се освободят и да се развият обществените производителни сили; да се осъществи модернизация на страната; да се създаде заможен живот за китайския народ; да се възроди великата китайска нация; да се ускори самоусъвършенстването и развитието на нашия социалистически строй, да се придадат нови жизнени сили на социализма, на строителството и развитието на социализма с китайска специфика. Призвани сме в процеса на извеждането на съвременен Китай по пътя на развитието и прогреса да укрепваме и да подобряваме партийното строителство, да пазим и да развиваме характера на нашата партия като модерна партия, да й гарантираме постоянно място в челните редици на епохата.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело на реформата и отвореността се осъществява върху основата на това, че ръководният колектив на Централния комитет от първото поколение, ядро на което беше другарят Мао Цзедун, формулира идеите на Мао Цзедун, доведе партията и народите на страната до създаването на Нов Китай, до великите успехи на социалистическата революция и на строителството, а също така натрупа ценен опит в процеса на упоритото и настойчиво прилагане и проверяване в практиката на законите на строителството на социализма. Победата на новодемократическата революция и създаването на основните институции на социализма станаха коренна политическа предпоставка и институционална основа за цялостното развитие и за прогреса на съвременен Китай.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело на реформата и отвореността беше започнато от партията и от народите на страната ни начело с ръководния колектив на Централния комитет от второто поколение, ядро на което беше другарят Дън Сяопин. В трудна ситуация, създадена в резултат на десетилетната културна революция, ръководният колектив на Централния комитет от второто поколение, като следваше твърдо курса на разкрепостяване на съзнанието и на реализма, с велико политическо и теоретическо мъжество даде научна оценка на другаря Мао Цзедун и на идеите на Мао Цзедун; отхвърли решително погрешната теория и практика, поставящи класовата борба на първо място; прие историческото решение центърът на партийно-държавната работа да се пренесе върху икономическото строителство и върху прехода към реформа и отвореност; очерта основната линия за началния стадий на социализма, която като горнило на епохата призовава да се върви по собствен път и да се строи социализъм с китайска специфика; създаде теорията на Дън Сяопин, ръководейки се от която партията и народът тръгнаха с широки крачки по великия път на реформата и отвореността.

Ние трябва да помним винаги, че начело с ръководния колектив на Централния комитет от третото поколение, ядро на което беше другарят Цзян Цзъмин, партията и народът наследиха и развиха великото дело на реформата и отвореността и го придвижиха успешно в ХХІ век. Във важен исторически момент в периода от Четвъртия пленум на Централния комитет (след ХІІІ конгрес) до ХVІ общокитайски конгрес на Китайската комунистическа партия ръководният колектив на ЦК от третото поколение се нагърби с мисията да носи високо великото знаме на теорията на Дън Сяопин. Той твърдо се придържаше към реформата и отвореността, вървеше в крак с времето. Като се опираше на партията и народа, пред лицето на вътрешни и външни политически вълнения, на икономически рискове и други сурови изпитания, той отстояваше и отстоя социализма с китайска специфика, създавайки нова система на социалистическа пазарна икономика и нова обстановка на пълна отвореност. Придвижи напред новото велико инженерство на партийното строителство, като формулира важните идеи на тройното представителство, а като цяло продължаваше да води кораба на реформата и отвореността в правилна посока, въпреки вълните.

След ХVІ конгрес, ръководейки се от теорията на Дън Сяопин и от важните идеи за тройното представителство, адаптирайки се към развиващата се и променяща се ситуация в страната и вън от нея, възползвайки се от появилите се през периода важни стратегически възможности, развивайки духа на стремеж към истина и към деловитост, към инициативност и предприемчивост, ние продължавахме своето теоретическо и практическо новаторство, обръщахме особено внимание на стимулирането на научността на развитието и на социалната хармония, регулирахме системата на социалистическа пазарна икономика, твърдо и неотклонно придвижвахме напред великото дело на реформата и отвореността в процеса на пълното изграждане на среднозаможно общество.

Най-ярката особеност на новия период са реформата и отвореността. Процесът на всестранна реформа с неудържима сила тръгна от селото към града, от сферата на икономиката към всички други сфери. Вратите на морските, речните и граничните зони, на източните, централните и западните региони твърдо и безвъзвратно се отвориха широко за външния свят. Невижданите в историята велика реформа и широка отвореност, мобилизирали максимално активността на милиардния народ, ни позволиха да извършим успешно великия исторически преход от високоцентрализирана планова икономика към твърде жизнеспособна социалистическа пазарна икономика, от частична или пълна затвореност към отвореност във всички посоки. Днес социалистически Китай, обърнат с лице към модернизацията, към целия свят и към бъдещето, стои на Изток с целия си гигантски ръст.

Източник на статията

Автор:

Ху Дзинтао

Ху Дзинтао

Повече за Ху Дзинтао


.