Китайска лексикология и словообразуване

Китайска лексикология

Уроци и учебни материали – Китайско словообразуване и лексикология:


УРОК 1 >> Морфема и дума в китайския език – относителни граници между свободни и свързани морфеми, сложни думи (сраствания) и словосъчетания в китайския език. Едносрични и многосрични думи в китайския език.


УРОК 2 >> Семантично-функционална характеристика на морфемата и думата в китайския език. Лексикални, полуслужебни и служебни значения.


УРОК 3 >> Китайската морфема в словообразувателна функция (корен, полуафикс, афикс).


УРОК 4 >> Словообразувателни начини и типове в китайския език.


УРОК 5 >> Композиция. Типове сложни думи (сраствания) с равноправно свързване.


УРОК 6 >> Типове сложни думи (сраствания) с неравноправно свързване.


УРОК 7 >> Полуафиксация. Типове полуафиксални думи.


УРОК 8 >> Словообразувателна афиксация. Типове афиксални думи.


УРОК 9 >> Контракция. Типове сложносъкратени думи.


УРОК 10 >> Фонетично обособяване – промяна на тона и ударението. Графично обособяване. Словообразувателна редупликация.


УРОК 11 >> Семантика – идиоматично и мотивирано значение. Денотативно и конотативно значение на думите.


УРОК 12 >> Семантика – основни и преносни (производни) значения на думите. Еднозначни и многозначни думи. Видове многозначност.


УРОК 13 >> Лексикална омонимия в китайския език. Омофония. Омография. Паронимия и парономазия.


УРОК 14 >> Граматична омонимия в китайския език. Редовни и необичайни функции на думите. Отношение между омонимия и многозначност.


УРОК 15 >> Синонимия – видове синоними. Синонимни редове. Хипонимия.


УРОК 16 >> Антонимия – видове антоними. Антонимни двойки.


УРОК 17 >> Отношения между синонимия, антонимия и многозначност.


УРОК 18 >> Класификация на речниковия състав. Основна лексика (基本词汇) и “обикновена” лексика” (一般词汇).


УРОК 19 >> Етимологична класификация – домашни (изконни) думи (уънйенизми и диалектизми) и заети думи.


УРОК 20 >> Начини на заемане на думи – фонетичен, хибриден и семантичен (калкиране). Словообразувателни типове заети думи.


УРОК 21 >> Хронологична класификация – активна и пасивна лексика. Остарели думи – архаизми и историзми. Неологизми.


УРОК 22 >> Стилистична класификация – думи с емоционално-експресивно значение (конотация) и функционално-експресивно значение. Разговорна и книжна лексика.


УРОК 23 >> Основни системи за разполагане на йероглифите в указателя и тялото. Йероглифно гнездо. Типове лингвистични и енциклопедични речници.


.