Композиция (лексикология)

Композицията представлява съединяване на корени – този метод е най-продуктивният. Дели се на два типа, според това дали корените са подчинени или равнопоставени. В част от двукоренните думи вторият може да е с по-слабо ударение или нулев тон – иначе в китайския език като цяло преобладава ударението върху втория корен (доказателство, че се касае за думи):月亮,姑娘,困难,告诉,喜欢

Съчинение – корените са равнопоставени

 • 1. Сумиращ модел – корените в голяма степен запазват значението си и образуват някаква общност (макар да не са синоними). Семантично са на границата между думи и словосъчетания, на български често ги превеждаме отделно. Обикновено имат значения на признаци или глаголни значения高大висок и голям, 宽大,远大,和平,弱小,强大;学习,教育,讨论,收拾,招呼 Като цяло те са много ‘прозрачни’, значението им се долавя лесно.
 • 2. Обобщаващи думи – значението е по-абстрактно, по-отдалечено от оригиналните значения на йероглифите: 衣裳 – дрехи (първото означава горна дреха, второто – долна (панталон); в съвременния език тези значения са се изгубили, не се употребяват по този начин); още: 子孙,文字,草木,口齿,耳目;跳舞 (танцувам с крака/с ръце),书记,经验,裁缝,编辑,见闻,会议
 • 3. Съединения от синонимни корени – следствие от развитието към полисилабичност – за да може слушащият да се ориентира:
  – предмети – 树木,根本,妇女,牙齿,士兵,脸面
  – качества – 古老,快乐,艰难;寒冷,黑暗 (преносен смисъл)
  – глаголни корени – 寻找,要求,告诉,如同,代替,把持
  При тези типове се допуска размяна на позициите на корените, но на практика такава рядко се наблюдава. В някои случаи такива думи с разменени корени търпят известно развитие на значенията. 负担,担负 – по начало нося на гръб, на плещи; използват и се преносно – отговорност и пр. 负担责任,工作,费用;负担 развива значение на тежест – 财政负担; и пр.; 担负 не се употребява като съществително.
 • 4. Антонимен модел – равнопоставено свързване на антонимни корени (те имат общи семантични елементи).
  – глаголи – 买卖,开关,呼吸,得失,问答,生死,出入. Те не пораждат глаголи. (и в трите случая се образуват най-вече съществителни)
  – съществителни – 父母,儿女,矛盾,天地,手脚
  – прилагателни – 大小,粗细,高矮,深浅,快慢,左右

Едностранен модел

Друг модел на съчинително словообразуване: при взаимодействието между двата корена единият ‘унищожава’/’поглъща другия’. Пример: 忘记 (забравям + запомням, запазва се значението само на първата морфема. Според някои изследователи, чрез употребата по този начин на два противоположни по значение корена има за цел единият да изпъкне на фона на другия, т.е. се говори за стилистичен похват при словообразуването. Други примери: 国家,人物 (опозиция живо-неживо),窗户 (прозорец-двор,甘苦 (сладко-горчиво),好歹 (хубаво/лошо), 是非(правда+неправда – сумарно значение; друго значение – караница, свада – надделява вторият корен),睡觉 (заспивам-събуждам се)


СЛЕДВАЩ УРОК #6 >> Типове сложни думи (сраствания) с неравноправно свързване.


.