Контракция (лексикология)

Контракция – 词语缩减


Също е тясно свързана с композицията. Има я и при нас (мотопед – мотовелосипед, автомобилен сервиз; това е сричкова контракция – много сходна с тази в китайския език.) Образуват се сложни съкратени думи със следните структурни и семантични особености: При структурата, има стремеж към образуване на нова лексикална единица по вече съществуващи 2/3 морфологични единици. Съхранява се синтактичният модел в производната дума. Семантично, запазва се най-същественият и представителен компонент, който е и най-недвусмислено свързан със значението на съчетанието. Произвеждащата и производната дума имат едно и също значение и са стилистични синоними.

Някои лингвисти отделят два вида: същински съкращения и съкращения с числителни. Вторият вид е по-особен, много китайски лингвисти не го признават (四个现代化,三个代表); 科学技术,土地革命,北京大学,妇女联合会 – много от тези са собствени имена, огромната част са съществителни – остават само първите срички

Една от трите морфеми изпада – образува се бином: (飞)机场,外(国)语,毛(线)衣,大学(校),中学(校)

Съкратени съчетания от съчинени думи: 工业和商业,教员和职员,理科和工科

Дълги собствени имена – оставя се само най-ярко представеното название: 联合国教育科学与文化组织,中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议;中华人民共和国民用航空公司

Имена на държави и градове: 中美,中日,中欧,中美俄日保;北京,天津,唐山

С числителни:

  • 身体好,工作好,学习好的学生 → 三好生;
  • 农业、工业、国防、科技现代化 → 四个现代化 → 四化;
  • 讲文明、礼貌、卫生、秩序,道德、心灵美、语言美、行为美、环境美 → 五讲四美;
  • 热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党 → 三热爱

СЛЕДВАЩ УРОК #10 >> Фонетично обособяване – промяна на тона и ударението. Графично обособяване. Словообразувателна редупликация.


.