Китайската морфема в словообразувателна функция (лексикология)

В словообразуването делим морфемите условно на 3 големи групи:

  • Корени, носители на лексикално значение (в китайския език е много трудно да се отдели корен от дума)
  • Афикси
  • Полуафикси

Една и съща морфема може едновременно да попада в повече от една от тези групи.

Има три модела на словообразуване:

  1. Корен + Корен
  2. Корен + Афикс
  3. Корен + Полуафикс (съответносложни думи(композитуми); афиксални; полуафиксални)

Словообразуването по начало се занимава с образуването на производните думи (полуафиксални и афиксални). Но в китайския език най-важен е първият вид, докато афиксалните са най-малко на брой (при нашите езици те са болшинство). Модифицираните значения са по-характерни за К+А и К+ПА. Запазване/изменяне на значението: 黑暗,买卖,水土,风水

Има композитуми, в които двата корена са в неравнопоставени отношения, и основното значение се носи от главния корен, а подчиненият внася уточнение към него. Един и същ корен може да бъде и първостепенен, и второстепенен в различни ситуации.

В предпозиция:
1) предназначение – воден 水壶, 水沟;
2) произход水产;水蛇;
3) светъл, блед 水红,水绿;
4) прозрачен 水晶;
5) богат на води水国

В постпозиция:
1) вкус: 开水,汽水;
2) сок 桔子水
3) разтвор 药水;
4) течност 汗水,泪水;
5) средства 薪水,外水,流水;
6) реки, езера, морета 领水;
7) плувам 会水

Горните значения са свързани и се формират в съответното обкръжение.

Думите тип К+А и К+ПА се образуват по шаблон – ако знаем как работи дадено значение, знаем и как да го приложим за образуването на нова дума.

Китайският език напоследък се развива към все по-голяма честота на образуване на думи от типовете К+А и К+ПА.

В китайския език прости думи освен едносрични могат да бъдат и двусрични думи, които са едноморфемни, макар да изглеждат като двуморфемни (联绵字/词). Като правило, те не могат да бъдат етимологизирани; често се записват с уникални йероглифи, които не се използват в никоя друга дума; разглеждат се ‘преди словообразуването’. Тези биноми са три големи групи:

  • 1) 双声联绵字 -蜘蛛,秋千 люлка, 伶俐,仿佛
  • 2) С римуващи се срички (с римуване на тонове – 1,2/3,4) – 骆驼,玫瑰,葫芦,阑干,逍遥
  • 3) Всички други – 垃圾,蝴蝶,芙蓉,玛瑙,妯娌,葡萄,玻璃; те представляват древни заемки, но има и някои по-нови: 沙发,雪茄,迪斯科(тук понякога се добавя 舞 – разбира се, че става дума за танц),芭蕾,可口可乐,百事可乐,阿罗汉;

Има някои думи, мотивирани от даден звук: 猫,扑通,喀嚓,稀里哗啦


СЛЕДВАЩ УРОК #4 >> Словообразувателни начини и типове в китайския език.


.