Владетелят на царство У иска да нападне царство Чу (古文)

Текст на старокитайски език

吴王欲伐荆,告其左右曰:“敢有谏者死!”舍人有少孺子欲谏不敢,则怀丸操弹,游于后园,露沾其衣,如是者三旦。吴王曰:“子来,何苦沾衣如此?

”对曰:“园中有树,其上有蝉。蝉高居悲鸣,饮露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附,欲取蝉,而不知黄雀在其旁也;黄雀延颈,欲啄螳螂,而不知弹丸在其下也。此三者皆务欲得其前利,而不顾其后之有患也。”吴王曰:“善哉!”乃罢其兵。

Превод на съвр. китайски език

吴王想要攻打楚国,告诉他的近臣们说:“敢进谏的人处死!”吴王的门客中的一个年轻人想进谏可是又不敢,于是每天他都在怀里揣着弹弓、泥丸到王宫的后花园,露水湿透了他的衣服,像这样(连着)几天。吴王对他说:“你过来,苦于什么事要把衣服沾湿成这样啊”(年轻人)回答说:“园子里有一棵树,树上有一只蝉,它在高处鸣叫,吸饮露水,却不知一只螳螂在它身后;螳螂弯曲着身子紧紧贴附在树枝上想捕捉这只蝉,但不知黄雀在它旁边;而当黄雀伸着脖子想要啄螳螂时,却不知道我的弹丸在它下面呢。这三个都只考虑到眼前利益,却不考虑身后的祸患。”吴王说:“说得好啊!”于是就取消了这次出兵。

Превод на български език

Владетелят на царство У искал да нападне царство Чу, казал на съветниците си:

-Който дръзне да се противопостави на решението ми, ще бъде екзекутиран!

Сред оръженосците му имало един младеж, искащ да поучи (да даде урок на) владетеля си, да го посъветва да не напада Чу, но не смеел да му каже, затова носейки прашка и сачми се разхождал из градините на владетеля, дрехите му били покрити с роса, продължил да прави това три дни.

Владетелят на царство У казал:

-Ела, защо си навличаш неприятности, ще измокриш дрехите си по този начин!

Младият оръженосец отговорил:

-В градината има едно дърво, на което имаше цикада, пееше и отпиваше от росата, но не знаеше, че зад нея имаше богомолка; богомолката се извила, искайки да хване цикадата, но не знаела, че до нея имало златен кос; косът протегнал врата си, стремейки се да клъвне богомолката, но не знаеше, че аз седя с прашката под него. Цикадата, богомолката, косът, с цялото си сърце искат да се доберат до заветната си цел, но не обръщат внимание на дебнещата ги опасност.

След като чул казаното, владетелят възкликнал ‘Чудесно изказване!’ и спрял нападението.


.