Палиндром

Съдържание:

 1. Дефиниция за палиндром. Разлика между 回文(цялостни палиндроми) и 回环 (частични палиндроми).
 2. Палиндромът в литературата. Видове стихотворения-палиндроми.
 3. Палиндром в едно изречение.
 4. Палиндром между предходно и следващо изречение.
 5. Палиндром в две половини, като втората половина е обратно четене на първата.
 6. Палиндром, разгърнат в цял текст.
 7. Използване на последната дума от предишното изречение като първа дума в следващото за създаване на палиндром.
 8. Палиндроми, които едновременно са 诗 и词.
 9. Причини за създаване на палиндроми в китайския език.
 10. Палиндроми в западните езици.
 11. Характеристики на английските палиндроми – цялостни и частични палиндроми в английския език.
 12. Видове частични английски палиндроми – последователен, сложен, сравнителен и палиндром, при който се добавят или отнемат думи.

Палиндромът е сравнително често използвана в китайския език фигура на езика. 回文(цялостни палиндроми) и 回环 (частични палиндроми) често са използвани като две различни думи, между които не се прави стриктно разграничение. В речника 《辞海》 обяснението за 回文 е: „Наричано още 回环”, а 回环 не присъства в речника. „Фигура на речта в реториката – използват се няколко думи, които се четат по еднакъв начин отпред назад и отзад напред, и представят взаимната връзка между две неща. Например: “雷鸣夹着电闪,电闪带着雷鸣”; “骄傲不进步,进步不骄傲.” С някои палиндроми умишлено се цели да се промени последователността на думите в текста и да стане възможно изречението да се чете по същия начин и отзад напред като в поемата 《春游回文诗》 на Уан Рун (王融): “池莲照晓月,幔锦拂朝风”. Ако се напише в правилен словоред, би звучало така: “风朝拂锦幔,月晓照莲池”. При по-задълбочен прочит на примерите за палиндром в речника 《辞海》 се вижда, че има две основни групи палиндроми. Първият и вторият пример могат да се отнесат към първата, а третият – към втората. Разликата между тях е в това дали изречението може да се чете и наобратно. Първият вид се заражда много рано, 《老子》изобилства от примери за него. Например: 知者不言,言者不知。(五十六章); 信言不荚,荚言不信。(八十一章); 善者不辩,辩者不善。(八十一章). Но по-късно мнозина вярват, че палиндромът произхожда не по-рано от династия Дзин. 寒岁识凋松,贞物知终始。瓤衰改华客,仁贤别行士。(《回文类聚》卷一) Tази поема може да се прочете и отзад напред, така се превръща в 五言诗 (поема с 5 йероглифа на всеки ред):

士行别贤仁,
客华改衰颜。
始终知物贞,
松凋识岁寒。

Първоначално това, което Лиу Сие и други наричат палиндром, се отнася до същинските палиндроми – 回文, които могат да се четат отляво надясно и отдясно наляво, а това съвпада с обяснението за втория вид палиндроми в 《辞海》. Когато в 《辞海》 привеждат примери, са цитирани само два реда от《春游》, а всъщност цялата поема може да се прочете и обратно. Въпреки това, това, което древните хора са обозначавали с думата “回文”, не е изцяло идентично. В края на династия Суей и началото на династия Тан Шангуан И (上官仪) повдига въпроса за дуалността в своята 《诗苑类格》. Палиндромът, за който той говори (’情新因意得,意得遂情新’), не е изречение, което може да се чете отляво надясно и обратно, той се отнася към първия вид.

Палиндромът, за който говори Лиу Сие, и вторият вид палиндроми от 《辞海》са се зародили след династия Дзин. Палиндромът, за който говори Шангуан И, и първият вид в 《辞海》 представляват друг вид риторичен изказ с положителен ефект, а сега реториката се опитва да ги съотнесе повече към 回环.

Разликите между 回文 и 回环 се вижда в долните няколко примера.

Първо, думите в същинските палиндроми 回文 трябва да са еднакви, цялата поема трябва да се повтаря в обратен ред; а при частичните няма изискване думите да са еднакви. Трябва само първата и последната дума да си разменят местата, формата е А – Б, Б – А. Например: „眼睛询问星星。星星回答眼睛。”(孟明《台北的孩子》)

„山驮着楼,楼压着山。”(惠罗《呵,重庆》)
„在探索中发展,在发展中探索。”(雁翼《在生活中拾到的抒情诗•前言》)

Второ, при същинските палиндроми броят на йероглифите при прав и обратен прочит трябва да съвпада; при частичните трябва да съвпадат първите и последните йероглифи и броят на йероглифите, които са между тях, също трябва да е еднакъв. Например:

„天上的月亮在水里,水里的月亮在天上。”(台湾诗人《月之故乡》)
„拿钱的不出力,出力的不拿钱。”
„诗中有画,画中有诗”.

Посочените по-горе примери не могат да се превърнат в частични палиндроми след отстраняването на един фрагмент.

Трето, китайските двусрични думи стават непреодолимо препятствие за същинските палиндроми, а частичните добиват още повече жизненост. Същинските палиндроми изискват цялата поема да може да се чете отляво надясно и отдясно наляво, но с употребата на двусрични думи може да бъде променен реда на сричките в думите и това спира развитието им. Частичните палиндроми се превръщат във все по-широко използвана форма на изразяване. Може да се използват в поеми. Например 《革命诗抄》:

天安门前花如海,纪念碑下遍地花。
人民总理爱人民,总理人民更爱他。
中华民族悼总理,总理英灵照中华。
忠魂九泉笑活贼。活贼更把忠魂怕。
野心狗胆欺英雄,英雄识破野心家。
顶风战浪洒热血.诛贼何惧热血洒。
砸脚石头谁搬起,石头必把谁脚砸。
怀念总理恨妖贼,且看明年一月八。

В тази поема, с изключение на първата и последната строфа, навсякъде е използван частичен палиндром.

„往年春天播种,今年播种春天。”(孔德平《播种>)
„葛兰正是在追求之中获得了听众的理解,在听众的理解之中不懈地追求。”(冯远征等《播音员也需要理解》)

Частичният палиндром може да се използва и за заглавие на статия:

《..打假”与“假打”》(《蜀报》, 25.03.2000)
《买涨不买落与买落不买涨》(贺平原《集邮投赘指南》)
《荚雄欠谁的,谁欠荚雄的》(中国青年)23.10.1997)

Частичният палиндром може да се използва и в реклами:

”车到山前必有路,有路必有丰田车。”
“全球通,通全球。” (《中国电视报》)

Частичният палиндром може да се използва и за обобщение на житейски опит:

”越穷越生。越生越穷。”
„今天工作不努力,明天努力找工作。”
„生产必须安全,安全促进生产。”

Някои изречения, които използват частичен палиндром, са се превърнали в устойчиви изрази:

”躲脱不是祸,是祸躲不脱。”
„久晴雀噪雨,久雨雀噪晴。”
„便宜没好货。好货不便宜。”

Четвърто, ефектът от изразяването със същински и с частичен палиндром е различен. Да се напише същински палиндром е трудно и, въпреки че привлича много поети, които по този начин демонстрират таланта си, малко са палиндромите с превъзходно съдържание и форма. Някои същински палиндроми са се превърнали в чисто развлекателни текстове, някои от авторите са се посветили на занимания за свободното време, докато частичните имат уникален ефект на изразяване. Чрез структурните промени на местата на първата и последната дума се придава особен интерес към формата, а когато се използва принципа на два симетрично разположени елемента от двете страни на взаимнозависими, взаимноизключващи се или взаимосвързани неща, те ясно се открояват. Същинските палиндроми се четат отляво надясно и отдясно наляво и съдържанието им е приблизително едно и също, а при частичните формата на двата елемента е подобна -“A—B~B—A”, но съдържанието често е много различно.

И двата вида палиндроми могат да се използват в поезията, за да образуват стихотворения-палиндроми. Поетите от династиите Тан и Сун са създали голямо количество стихотворения-палиндроми. Подобна реторика притежава силен оттенък на игрословие и ораторство. Според словореда в стихотворенията-палиндроми те се делят на 6 вида: 1. палиндром в едно изречение; 2. палиндром между предходно и следващо изречение; 3. палиндром в две части, като втората част е обратното четене на първата; 4. палиндром в цял текст; 5. използване на последната дума от предишното изречение като първа дума в следващото; 6. палиндроми от вида 词 и палиндроми от типа 诗.

Палиндромът може да се прочете в прав и в обратен ред, например: ABCDEFG,GFEDCBA, като двете четения имат различна семантика. В комбинация с 词 и 诗 образува странна и красива форма на поезия – 回文诗 и 回文词. Тоналните модели в китайската литература обикновено следват принципа „не зависи в кой тон са 1-ва,3-та и 5-та строфа, 2-ра,4-та и 6-та трябва да са строго определени”, но поради изискването да може да се чете в прав и обратен ред и смисълът да бъде ясен, палиндромът трябва да се римува, както и да бъде прочетен, затова при него не съществува този принцип, в противен случай може да повлияе на отделните тонове, а така няма да се получи 回文诗 и 回文词. Когато едно стихотворение се прочете обратно, може да се превърне в ново, това е същността на китайската литература и отразява уникалната и артистична литературна стойност на стихотворенията-палиндроми.

Стиховете-палиндроми имат оттенък на игра на думи, които съдържат определено количество реторика и литературни познания, в древен Китай са наричани литературни кубове. Някои стихотворения-палиндроми не са напълно ясни и трябва да се интерпретират, а ако не притежаваме определни знания и мъдрост, е трудно да се разбере значението им. Много известни експерти от династия Тан като Сиу и Лу Гуеймън създават стихотворения-палиндром. През династия Тан развитието на палиндрома е в своя разцвет, известни автори са Су Дунпо 苏东坡, Уан Аншъ 王安石, Хуан Тиндзиен 黄庭坚, Цин Гуан 秦观 и др.

Има и жени-автори на стихотворения-палиндром, най-представителните са съпругата на Су Бо’ю 苏伯玉, написала 《盘中诗》, и Су Хуей 苏蕙, написала 《璇玑图》.

Палиндромът на Су Хуей надминава по сложност всички известни досега. Той съдържа 841 йероглифа, разположени в квадрат, като всяка от страните съдържа 29 клетки. Всеки сегмент от по седем йероглифа образува стих, който може да се чете във всяка посока. Когато се стигне до края на стиха, може да се промени посоката, след което се получава нов стих от седем йероглифа. По този начин могат да се наброят 2848 стиха.

Централният йероглиф „сърце“ (心) е „център на поемата“. Ето два възможни прочита на деветте йероглифа (蘇氏詩圖璣璇始平心) в средата на квадрата:

1.Аз съм Су и поемата
от перли и нефрити започвам
с успокоено сърце.

2.Стиховете от нефрити и перли
в писмото накрая успокояват
на лейди Су сърцето.

„Стихове от нефрити и перли” 《璇玑图》 на Су Хуей:

китайски палиндром

Легенда разказва за за гейшата Сюе Тао 薛涛 от династия Тан, създала 《四时回文诗》, тя написала четири стихотворения с по 4 7-йероглифни строфи за четирите сезона. Всяко от стихотворенията може да се прочете и обратно. Например „Зима” 《冬》:

天冻云寒朝闭户,
雪飞风冷夜关城。
鲜红炭火围炉暖,
浅碧茶瓯注茗清。

В обратен ред звучи така:

清茗注瓯茶碧浅,
暖炉围火炭红鲜;
城关夜冷风飞雪,
户闭朝寒云冻天。

Палиндромите са разделени в 6 категории: палиндром в едно изречение, палиндром между предходно и следващо изречение, палиндром в две половини, като втората половина е обратно четене на първата, палиндром, разгърнат в цял текст, използване на последната дума от предишното изречение като първа дума в следващото за създаване на палиндром, палиндроми, които едновременно са 诗 и词.

Палиндром в едно изречение

При този вид палиндром второто изречение е обратното четене на първото и двете се съчетават заедно. Четвъртото изречение е обратното четене на третото и т.н. Палиндромът да е в рамките на едно изречение, формата е ‘ABCDE,EDCBA’ или “ABCDEFG,GFEDCBA”. Този вид палиндром е сравнително популярен, но не се среща често в поеми. Пример за такъв палиндром в поема е 《宋陵回文诗碑廊题赞》 на Шъ Дзъдзиан 施子江:

石刻诗章诗刻石,辉增国粹国增辉。
锦生文字文生锦,才出神机神出才。
倒转奇词奇转倒,回环妙韵妙环回。
岳河欢唱欢河岳,碑竖长廊长竖碑。

Пример за този вид палиндром е и 《菩萨蛮》 на Уан Аншъ:

雨零花昼春杯举。举杯春昼花零雨。
诗令酒行迟。迟行酒令诗。
满斟犹换盏。盏换犹斟满。
天转月光圆。圆光月转天。

Палиндром между предходно и следващо изречение

Подобни палиндроми са често срещани в поеми от типа 《菩萨蛮》, например《菩萨蛮•寄书》 на Дин Пън 丁澎:

下帘低唤郎知也,
也知郎唤低帘下。
来到莫疑猜,
猜疑莫到来。
道依随处好,
好处随依道。
书寄待何如,
如何待寄书。

В 《菩萨蛮•无题》 на Налан Синдъ 纳兰性德 също е използван този тип палиндром:

雾窗寒对遥天暮,
暮天遥对寒窗雾。
花落正啼鸦,
鸦啼正落花。
袖罗垂影瘦,
瘦影垂罗袖。
风剪一丝红,
红丝一剪风。

Палиндром в две половини, като втората половина е обратно четене на първата

Долната част на поемата е обратното четене на горната част. Пример за такъв тип палиндром са първите четири строфи в поемата 《秋》 на У Дзянсюе 吴绛雪:

秋江梦雁宿沙洲,
雁宿沙洲浅水流。
流水浅洲沙宿雁,
洲沙宿雁梦江秋。

Друг пример е 《双拍七律回文》:

斟酒凭河长老心,瞑烟寒叶落疏林。
沉沉夜浪风来去,耿耿情怀壮古今。
今古壮怀情耿耿,去来风浪夜沉沉。
林疏落叶寒烟暝,心老长河凭酒斟。

Поемата на Хуан Тиндзиен 《西江月•用僧惠洪韵》 също е от този тип:

细细风清撼竹,迟迟日暖开花。
香帏深卧醉人家,媚语娇声娅姹。
姹娅声娇语媚,家人醉卧深帏香。
花开暖日迟迟,竹撼清风细细。

Пример за такъв палиндром е и 《烦忧》 на Дай Уаншу 戴望舒:

说是寂寞的秋的清愁,说是辽远的海的相思。
假如有人问我的烦忧,我不敢说出你的名字。
我不敢说出你的名字,假如有人问我的烦忧。
说是辽远的海的相思,说是寂寞的秋的清愁。

В тази поема, освен че е използван палиндром като форма на реторика, е използван и друг похват – повторение на стиха. Чрез повторението се засилва семантиката и лесно се пробужда съчувствието у читателя.

Пример за такъв палиндром в българския език са някой от стихотворенията на Пейо Яворов, като най-известното е „Две хубави очи”:

Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; – музика – лъчи
Не искат и не обещават те…
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях –
не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли…
Не искат и не обещават те! –
Две хубави очи. Музика, лъчи
в две хубави очи. Душата на дете…

Палиндром, разгърнат в цял текст

Прочитането наобратно на цял един текст също може да се превърне поезия. Много поеми са написани по този начин. Стихотворението може да се прочете от последната дума до първата и така се създава ново. Например в известния будистки манастир Дзиншан в Джъндзян се съхранява поемата 《题金山寺》, написана от известния писател от династия Сун Су Дунпо:

潮随岸浪雪山倾,远浦鱼舟钓月明。
桥对寺门松径小,槛当泉眼石波清。
迢迢远树江天晓,霭霭红霞晚日晴。
遥望四边云接水,碧峰千点数鸥轻。

Обратно тази поема се чете така:

轻鸥数点千峰碧,水接云边四望遥。
晴日晚霞红霭霭,晓天江树远迢迢。
清波石眼泉当槛,小径松门寺对桥。
明月钓舟鱼浦远,倾山雪浪岸随潮。

Друг пример за тови вид палиндроми е 《虞美人•春别》 на Пън Сю’юен 彭须源:

迢迢路远长途旅,海外遥程巨。
恨常春别苦人愁,感叹语谁同话此情留。
栖身好屋原居久,幸已归家就。
李行收集会来秋,刻一泪珠挥下雨停飕。

《虞美人》 също е палиндром, разгърнат в цял текст:

飕停雨下挥珠泪,一刻秋来会。
集收行李就家归,已幸久居原屋好身栖。
留情此话同谁语,叹感愁人苦。
别春常恨巨程遥,外海旅途长远路迢迢。

Друг пример е 《春日雪以回文绝句呈张荐权德舆》 на Пан Мън’ян 潘孟阳:

春梅杂落雪,发树几花开。
真须尽兴饮,仁里愿同来。

Обратният прочит е:

来同愿里仁,饮兴尽须真。
开花几树发,雪落杂梅春。

《山居》 на Дай Гуан’и (戴光义):
犁锄阔地烧浸云,焰猛冲岩进鹿群
鼙鼓静时长霸国,战争无事感明君。
啼猿响树寒山碧,宿鸟喧巢夜雾曛
梯睑上岩缘路去,院僧敲磐晓来闻。

Прочетено от края към началото, звучи така:

闻来晓磬敲僧院,去路缘岩上峻梯。
曛雾夜巢喧鸟宿,碧山寒树响猿啼。
君明感事无争战,国霸长时静鼓鼙。
群鹿进岩冲猛焰,云侵烧地阔锄犁。

В този пример всички изречения с 1-2 изключения, при които последният йероглиф не съответства, се подчиняват на правилата за тонални модели.

《夫妻互忆》 на Ли Ю 李禺:
枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知。
壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。
迷路阻人离别久,讯音无雁寄回迟。
孤灯夜守长廖寂,夫忆妻兮父忆儿。

Обратното четене на тази поема е:

儿忆父兮妻忆夫,寂寥长守夜灯孤。
迟回寄雁无音讯,久别离人阻路途。
诗韵和成难下笔,酒杯一酌怕空壶。
知心几见曾来往,水隔山遥望眼枯。

《七律•寄怀素窗陆姊》 на Джан Фън 张芬, поема от типа 诗:

明窗半掩小庭幽,
夜静灯残未得留。
风冷结阴寒落叶,
别离长望倚高楼。
迟迟月影移梧竹,
叠叠诗歌赋怨愁。
将欲断肠随断梦,
雁飞连阵几声秋。

Третата и четвъртата строфа в тази поема са в антитеза с петата и шестата. С изключение на първото изречение другите се придържат към формата на куплета и се четат лесно. Обратно прочетена, тази поема се превръща в 词 – 《虞美人•寄怀素窗陈妹》:

秋声几阵连飞雁,梦断随肠断。
欲将愁怨赋歌诗,叠叠竹梧移影、月迟迟。
楼高倚望长离别,叶落寒阴结。
冷风留得未残灯,静夜幽庭小掩、半窗明。

Използване на последната дума от предишното изречение като първа дума в следващото

Поезия във форма на кръг също принадлежи към един специален тип палиндроми. Тъй като цялата творба е написана във форма на кръг (или овал), започва да се чете от определена дума и в определена посока (обикновено по посока на часовниковата стрелка, но може и обратно), първо се взима определен брой йероглифи за първото изречение (4, 5 или 7), след това в такъв ред по посока на часовниковата стрелка се взимат еднакъв брой думи, за да се състави цялото стихоторение. Някои стихотворения във формата на кръг или овал могат да бъдат прочетени и обратно по горепосочения метод. Този вид палиндром прави част от края на предходното изречение начало на следващото и ги свързва. Пример за такова стихотворение е 《采莲歌》:

стихотворен палиндром

Друг пример за този вид палиндром е тринадесет-йероглифното 《望江流》: “楼江望上望江流水不流人怅惘”, в което първият йероглиф е “楼”, но може да се разбира и като седем-йероглифно четиристишие: “楼江望上望江流,上望江流水不流。流水不流人怅惘,流人怅惘楼江望。”

Палиндроми, които едновременно са 诗 и词

Палиндромите от типа 诗 съществуват от древни времена и създаденото количество е огромно. Повече са в сравнение с броя на палиндроми от типа 词, но и палиндроми, който едновременно са 诗 и 词 не са рядко срещани. Тъй като броят на йероглифите в палиндромите от типа 诗 е еднакъв, да се прочетат обратно не е трудно, но при палиндроми от типа 词 броят на думите при четене отляво надясно не е същият както при обратното четене. Като добавим и ограниченията относно тоновете, при правото четене може да се използва един музикален акомпанимент, а при обратното четене – друг. При палиндромите, които са едновременно 诗 и词, дори да са палиндроми от типа 词, прочетени наобратно няма промяна във вида, а ако променим пунктуацията, биха се превърнали в палиндроми от типа 诗. Например 词 от вида 《虞美人》 на Джу Синсун 朱杏孙:

孤楼绮梦寒灯隔,细雨梧窗逼。
冷风珠露扑钗虫,络索玉环圆鬓凤玲珑。
肤凝薄粉残妆悄,影对疏栏小。
院空芜绿引香浓,冉冉近黄昏月映帘红。

Прочетено обратно, също е 词 от вида 《虞美人》, но има промяна на римата:

红帘映月昏黄近,冉冉浓香引。
绿芜空院小栏疏,对影悄妆残粉薄凝肤。
珑玲凤鬓圆环玉,索络虫钗扑。
露珠风冷逼窗梧,雨细隔灯寒梦绮楼孤。

Ако променим малко пунктуацията, може да се получи седем-йероглифно осемстишие:

孤楼绮梦寒灯隔,
细雨梧窗逼冷风。
珠露扑钗虫络索,
玉环圆鬓凤玲珑。
肤凝薄粉残妆悄,
影对疏栏小院空。
芜绿引香浓冉冉,
近黄昏月映帘红。”

Това седем-йероглифно осемстишие също е палиндром от типа 诗, обратното му четене е:

红帘映月昏黄近,
冉冉浓香引绿芜。
空院小栏疏对影,
悄妆残粉薄凝肤。
珑玲凤鬓圆环玉,
索络虫钗扑露珠。
风冷逼窗梧雨细,
隔灯寒梦绮楼孤。

В тези две седем-йероглифни осемстишия, без значение дали се четат в прав или обратед ред, третите и четвъртите и петите и шестите строфи са доста ясни, те са представителни творби за палиндром, който е едновременно 词 и 诗.

В китайския език съществува голямо количество палиндроми, основанието за това се разглежда от три различни аспекта:

1. От гледна точка на езика – в китайския език липсват граматични форми и така синтаксисът разчита главно на словореда и функцията на думата, за да покаже, че думите в китайския нямат вътрешни морфологични промени. Думата не трябва да се променя според ролята си в изречението, по този начин се осигурява на всяка дума голямо пространство за употреба, отразява голямата способност за комбиниране на думите в китайския език и способността им да служат като различни елементи на изречението, като често една дума може да се използва като друга част на речта, да служи като различен елемент на изречението. Например съществителните, глаголите и прилагателните често могат да служат и като други части на речта: съществителните могат да се употребяват като глаголи и прилагателни; глаголите – като съществителни, прилагателни и класификатори, а прилагателните – като глаголи и съществителни.

Например вятърът и дъждът в “春风风人,夏雨雨人” функционират като съществителни и глаголи, но във формата на думата няма каквато и да е промяна на глаголното време или вида на глагола. В китайския език структурата извършител-глагол (主谓) може да се променя в структура глагол-обект (动宾), а структурата глагол-обект може да се превърне обратно в структура извършител-глагол, по същия начин структурата определение-определяемо (定中) може да се трансформира в структура извършител-глагол, а структурата извършител-глагол може да се трансформира в структура определение-определяемо. По този начин се създава голямо пространство за структуриране на палиндроми, които са едновременно 诗 и 词.
Също така, тъй като думите на старокитайски са основно едносрични – една сричка е една дума, тогава подредбата на сричките в строфа създава характеристики като двойнственост. Затова често се прилага подхода на обърнатия словоред, образуват се един вид изречения, които обединяват правото с обратното четене. Например 《菩萨蛮•次圭甫韵》на Джу Си 朱熹:

暮江寒碧萦长路,路长萦碧寒江暮。
花坞夕阳斜,斜阳夕坞花。
客愁无胜集,集胜无愁客。
醒似醉多情,情多醉似醒。

Граматичните особености на старокитайския език предоставят лингвистична основа за създаването на палиндроми от вида 诗 и 词. В древнокитайската поезия съществуват огромно количество палиндроми от вида 诗 и палиндроми от вида 词. Примери за палиндроми от вида 诗 са 《和回文诗》 на Ю Син 庾信, 《和陆秀才晓起》 на По Ръсиу 皮日休, 《泊雁》 на Уан Аншъ 王安石 и др. Примери за палиндроми от вида 词 са 《菩萨蛮•冬》 на Су Шъ 苏轼, 《菩萨蛮•呈秀野》 на Джу Си 朱熹, 《菩萨蛮•春暮》 на Уан Шъджън 王世贞 и др.

2. От гледна точка на културата – идеята, че движението на небето, земята и мириадите неща във времето и пространството притежава циклична кръгова характеристика, е идея за естетическа наслада от китайската култура, която води началото си от „Книга на промените” (《周易》). Използвайки концептуални категории и други средства, чрез философския начин на мислене много ясно е отразена тази идея. Тя вече е проникнала в китайската традиционна култура, без значение дали писането на палиндроми е китайско класическо изкуство или обичай, и двете получават нейното дълбоко влияние. Естетическата идея за красотата на кръглата форма силно влияе върху художественото изграждане на палиндрома, а стихотворенията-палиндроми са типичен представител за влиянието на тази идея. Те са на изчезване в китайската поезия, причината за това е връзката им с натрупването на китайската идея за красотата на ‘кръга’ , тъй като езиковото изкуство на един народ в действителност е обрисуване на неговите естетически концепции и психологическа естетика.

3. От психологическа гледна точка, езикът е най-важното средство за комуникация на човечеството, също така е средство за забавление и игри, които отразяват интелигентността и таланта на творците. Според Уан Сидзие всички народи имат своите игри на думи, но китайският език и китайските йероглифи са особено подходящи за нуждите на игрите на думи. Игрословията са важен метод за изучаване на език, те помагат да бъдат открити скритите възможности за изразяване на един език, развиват мисленето, разкриват пълния потенциал на интелекта. Стихотворенията-палиндроми са литературна форма, която обединява литературата и игрите на думи, те имат както образователна, така и развлекателна функция. Създаването на стихотворения-палиндроми е възвишено и изпълнено с мъдрост забавление, този вид реторически игри непрекъснато се допълва, обогатява, усъвършенства и развива.

Палиндроми има и в западните езици, макар че поради спецификите на езиците е по-трудно да бъдат създадени. В западния свят стихотворения-палиндроми се появяват през 1802г., когато гръцкият писател Ambrose Hieromonachus Pamperes пише “ Ethopoiia Karkinike”. Поемата е написана на старогръцки и се състои от 416 кратки палиндрома (всяка строфа е палиндром). В дългата история на Китай стихотворенията-палиндроми са много повече. В китайската литература има голямо разнообразие от видове палиндроми. Видовете палиндроми в английския език са малко, а и заради характеристиките на самия език създаването им не е лесно. Чрез изследването на китайски и английски палиндроми могат да се разкрият различните етнически естетически вкусове и дълбоките психологически фактори в структурата на езиковата психологическа естетика. Поради голямата трудност в създаването на палиндроми е ограничено тяхното развитие.

Характеристики на английските палиндроми

Английският палиндром не се превежда на китайски с понятието 回环. Палиндром на английски (回文) произхожда от гръцката дума palindromes, palin – отново, обратно, и drom – тичам, от тук значението на палиндром – тичам назад отново. Определението за палиндром в Webster’s Dictionary е ‘дума, фраза или изречение, които не се променят при четене отзад напред’. Определението в Encyclopedia American е ‘дума, име, фраза, изречение или число, което се чете по един и същ начин отляво надясно и отдясно наляво’. Палиндромът може да се чете отпред назад и отзад напред без да променя.

1.回文

Четенето на палиндроми изключва ограниченията на пунтуационните знаци, главните и малки букви. При обратното четене се прави морфологична реорганизация на буквите в думата, но идеографично изречението е същото като при правото четене. Например ‘Madam, I’m Adam’, това е изречение, което често се показва като пример за палиндром. Отговорът също е палиндром: ‘Sir, I’m Iris’. Ако обратното четене на тези изречения се раздели според правописа при правото четене, те биха изглеждали така: ‘Mada/m, I’ /m Adam’ и ‘Sir, I’ / m I/ ris’. Променят се пунктуационните знаци, главните и малки букви.

При обяснение на палиндром често се цитира и друг известен пример – ‘Able was I ere I saw Elba’, изречението, което Наполеон казва, когато го заточват на о.Елба. Както в примера ‘Live on, Time. Emit’. Това е заглавие на статия в Time Magazine. Двата прочита на заглавието имат различни значения. От гледна точка на съдържанието, разликата в значенията на глагола ‘live’ и съществителното ‘evil’ и съществителното ‘time’ и глагола ‘emit’ е голяма, но когато прочетем думите и цялото изречение на обратно, морфологичната промяна на думите води до промяна в смисъла, като по този начин се запазва оригиналната семантика на изречението.

Често срещани са и думи-палиндроми, които се четат еднакво и отляво надясно, и отдясно наляво и в смисъла им няма промяна: ‘level’, ‘deed’,’’noon’, ‘peep’, ‘pop’, ‘radar’, ‘rotator’, ‘refer’, ‘reviver’ и др. Има и такива, при които смисълът се променя: ‘are’ (‘era’) , ‘nap’ (‘pan’), ‘trap’ (‘part’) , ‘time’ (‘emit’) , ‘live’ (‘еvil’).

При повечето изречения-палиндроми се налага да игнорираме пунктуационните знаци, малките и главни букви, но има и такива, при които всичко това се запазва: ‘Rise To Vote, Sir. ‘; ‘Won. T lovers revolt now?’. Има и цели стихотворения, които могат да се прочетат на обратно без промяна в смисъла. В тях буквата е единицата, която бива размествана:

Hubert Phillips – “Mood’s mode”
Mood’s mode!
Pallas, I won!
(Diaper pane, sold entire.)
Melt till ever sere, hide it.
Drown a more vile note
(Tar of rennet.)
Ah, trowel, baton, eras ago
The reward? A „nisi.“ Two nag.
Otary tastes putrid, yam was green.
Odes up and on; stare we.
Rats nod. Nap used one-erg saw.
(May dirt upset satyr?)
A toga now; ’tis in a drawer, eh?
Togas are notable
.(Worth a tenner for Ate`.)
Tone liver.
O Man, word-tied I.
Here’s revel!
Little merit, Ned? Lose, Nap?
Repaid now is all apedom’s doom.

Цялата поема е разделена на две части, като втората е обратното четене на първата, подобно на китайските стихотворения-палиндроми, но след като се прочете на обратно, не се образува нова поема, все още е оригиналната. При обратното четене, с изключение на малките и главни букви и пунктуационните знаци, няма и една буква, която създава трудност.

Пример за стихотворение-палиндром, в което думата е единицата, която бива размествана е “Fortnights Anger” на Roger Scruton:

Night,whispering to Morning,said:
“Have we death? Is life
Unlimited by prolonged persistence?”
“Birds have nest,as absurdity
Made new for long life,
Said Morning. Morning said:
‘Life longs for new—made
Absurdity,as nests have birds—
Persistence pro1onged by
Unlimited life is death;”we have said
Morning to whispering Night.

Друг пример е “Sunrise” на Bernard Howe:

Mornings
fresh and clear
makes sunrise spectacular
with birds chirping
— Glorious—
chirping birds with
spectacular sunrise makes
clear and fresh
mornings.

Тези две поеми започват да се четат на обратно от думите „night” и “mornings”, при обратното четене разликата отново е в малките и главни букви и в пунктуационните знаци, но няма промени в текстовете на поемите.

В английския съществуват и стихотворения-палиндроми, при които изречението се взима за единица, която бива размествана.

James A.Lindon – “Doppelganger”:

Entering the 1one1y house with my wife
I saw him for the first time
Peering furtively from behind a bush —
Blackness that moved,
A shape amid the shadows,
A momentary glimpse of gleaming eyes
Revealed in the ragged moon.
A closer look (he seemed to turn) might have
Put him to flight forever—
I dared not
(For reasons that I failed to understand),
Though I knew I should act at once.
I puzzled over it,hiding alone,
Watching the woman as she neared the gate.
He came,and 1 saw him crouching
Night after night.

До тук това е поема за призрак, но това е само първата част. Последното изречение на тази част “Night after night” е първото на втората част на поемата. Двете част са симетрични. От тази гледна точка приличат на китайските стихотворения-палиндроми. Втората част е:

Night after night
He came,and I saw him crouching,
Watching the woman as she neared the gate.
1 puzzled over it,hiding alone —
Though I knew I should act at once,
For reasons that I failed to understand
I dared not
Put him to flight forever.
A c1oser look(he seemed to turn)might have
Revealed in the ragged moon
A momentary glimpse of gleaming eyes
A shape amid the shadows,
Blackness that moved.
Peering furtively from behind a bush,
I saw him,for the first time
Entering the lonely house with my wife.

Поемата може да се чете от последното изречение „Entering the lonely house with my wife”, при четенето на обратно изречението се взима за единица, като има промяна в пунктуационния знак в края на изречението, но друго не се променя.

Горепосочените английски стихотворения-палиндроми, без значение от кой вид са, при обратен прочит са подобни на оригинала. Тази особеност се нарича последователност и това важи и за малка част от китайските палиндроми, като например 《烦忧》 на Дай Уаншу, но за повечето китайски стихотворения-палиндроми е неприложимо, при тях се извършва промяна в структурата и настроението.

2.回环

В сравнение с 回文 – цялостен палиндром, 回环 (частичен палиндром) прави промяна в словореда, като разчита на размяна на местата на подобни или същите думи или думи с еднакви корени, но сравнява морфеми с противоположно значение или антоними, за да изрази разликите или приликите между хора или предмети. Известен пример е: ‘Other men live to eat while I eat to live’. Палиндромът променя словореда или чрез инверсия повтаря една или няколко думи. Палиндромът създава напрежение.

回环 може да бъде разделен на последователен, сложен, сравнителен и такъв с добавяне или намаляване броя на думите.

1. Последователен
Този вид палиндром взима за единица изречението. След като то бъде прочетено, се разместват думите в него. При него строго се следи за формата, постигната е пълна хармония и дълбок смисъл, това е перфектната комбинация между форма и смисъл: ‘You can cage a swallow, can’t you? But you can’t swallow a cage, can you?’ Тъй като думите в двете изречения са едни и същи, при условие, че се игнорират пунктуацията и малките и големи букви, без значение дали се чете в прав или обратен ред, и двете представляват цикъл на едни и същи думи. В двете изречения централните думи ‘cage’ и ‘swallow’ изглеждат по един и същ начин, но разликата в смисъла се проявява при обратното четене, когато ‘cage’ преминава от глагол в съществително, а ‘swallow’ – от съществително в глагол. Промените във вида водят до промени в смисъла на думите. Въпреки че има промяна в смисъла, те се четат и пишат по същия начин. Граматичната структура е напълно симетрична.

Друг пример е ‘Fair is foul, and foul is fair.’ (Шекспир). В този пример съществителното ‘fair’ става прилагателно, а прилагателното ‘foul’ става съществително, но смисълът на думите не се променя.

2. Сложен
Сложен палиндром е палиндром, при който последната дума на предходното изречение е първата дума на следващото. Структурата на сложния палиндром е симетрична, има фонологична хармония, ясна логика и дълбок смисъл. Използва се в дискусии, защото прави езика прецизен, точен и стегнат, подсилва напрежението. Също се използва и за описване на връзки между взаимно изключващи се, взаимно ограничаващи се и взаимосвързани неща. Например: ‘If there is an irresistible force, there can be no immovable object. If there is an immovable object, there can be no irresistible force.‘ В този пример серия от едни и същи думи се повтаря на различни позиции в изречението, ритъмът носи фонологичната красота на палиндрома. От гледна точка на граматичната структура с този вид палиндром се засилва смисъла на думите и напрежението на езика.

3. Сравнителен
Сравнителният палиндром е използване на положителния и отрицателен смисъл на думите, за да се направи идеографично сравнение. Например: ‘It is, after all, easier to make a beautiful dumb girl smart than to make an ugly smart girl beautiful.’ или ‘It is precisely this collision of immoral power with powerless morality which constitutes the major crisis of our times.’

Сравнението в първото изречение показва избора на употреба на положителния и отрицателен смисъл на думите, двойките думи ‘beautiful’ и ‘ugly’ и ‘smart’ и ‘dumb’ образуват теза и антитеза, а като добавим и това, че ‘beautiful’ е първата и последна дума, формата се подчинява на промяната в смисъла и служи за точното и пълно изразяване на идеите.

Промяната в положителните и отрицателните думи във втория пример е предизвикана от морфеми, от ‘immoral’ до ‘mortality’, от ‘power’ до ‘powerless’ – промяната е в употребата на думите като различни части на речта и в техния смисъл. Разчита се на това, че към морфемите се добавя афикс с допълнителен или граматичен смисъл. ‘Im-‘ и ‘- less’ са суфикси, които се добавят към прилагателни, а ‘- ity’ – към съществителни.

Тази промяна във формата на думата се прави, като се добавят морфеми към корена ù, а от това произтича и промяна в смисъла, като той дори може да е противоположен и да предизвиква силен контраст в идеографичната форма на изречението. По този начин оставя дълбоко впечатление у читателя.

4. Палиндром, при който се добавят или отнемат думи
В структурата се появяват нови или се отнемат думи, изречението става по-подробно и по-конкретно или по-сбито. Тонът в предходното и следващото изречение леко се изменя. Само от гледна точка на симетрията има малък недостатък. Например: ‘Life has taught me to think, but thinking has not taught me to live.’ (Alexander Herzen)

В този пример за да се подсили смисъла и контраста, в следващото изречение не само се добавят съюзът за промяна на смисъла ‘but’ и думата за отрицание ‘not’, но също са използвани и думи със същия корен – ‘life’ и ‘live’(съществително, което преминава в глагол), ‘think’ и ‘thinking’(глагол, който преминава в съществително). Появяват се промени в статичната и динамична семантика на думите, като по този начин ясно се подчертава идеята на автора. Умелото използване на добавянето или отнемането на думи помага за засилването експресията на езика.

Създаването на палиндроми при всеки поет има различен мотив – някои ги пишат от интерес, някои за да изразят емоция, някои се стремят към високи постижения в литературата, а някои са се провалили в кариерата си и са се обърнали към стихотворенията-палиндроми, за да изразят самоуважение, но стихотворенията-палиндроми напълно разкриват безгрижното настроение и несравнимия талант на поетите. Композицията на палиндромите е уникална, оригинална, компонентите на поемите (йероглифи, букви, думи, изречения) могат да се използват два или повече пъти, малко думи носят много смисъл, съдържат мъдростта и остроумието на поета. Те позволяват на човек след като премисли нещата по един начин, да ги преосмисли в обратната посока, показват на човек, че всичко има две страни, че трябва да се разглежда от различни ъгли и да се разглеждат нещата само от една страна не е цялостно. Палиндромите имат и развлекателна функция, в китайския има палиндроми-гатанки, а в английския има игри на думи с палиндроми. Освен това, стихотворенията-палиндроми имат голяма естетическа стойност, оставят ни да се насладим на красотата им, те се променят постоянно.


.