Публицистичен стил (лингвостилистика)

Агитационно-пропагандистки публицистичен стилпреобладава обществено-политическата и терминологичната лексика в пряко значение; характерна еднозначност, изобилие на уънйенизми и конструкции от старокитайския.

В публицистичния стил се използват:

– Щампи – станд. езикови средства и изрази
– Заглавия на вестници – отделен жанр, почти всички се построяват по правилата на старокитайския; + призиви, лозунги, формулировки на политики;
– Служебни думи от文言: 以,未,曾,之, 为, 与, 于,自,由;
– Думи с обобщено значение: 问题,情况,现象,事业. /вместо „реформа” – „проблем на реформа”
– Конструкции от сказуемо и полуслужебен глагол: 予以解决,予以帮助. субстантивиране на глагол и превръщане в допълнение към полуслужебен глагол;
– Контракция, абревиатури, морфемни съкращения – път за създаване на неологизми:

保加利亚:保国;
保加利亚语:保语;
外国资金:外资;
环境保护:环保;
人民代表大会:人大

– Рамкови конструкции: 在…下;在…中;当…时;包括…在内,除了…以外,如…一样. често сами са свързани с устойчиви конструкции и щампи; могат да се разглеждат и като фразеологизми;
– Предлози и глаголи-предлоз: 按照,根据. 经过, 依靠,依据;


.