Семантика – идиоматично и мотивирано значение (лексикология)

Семантика – идиоматично и мотивирано значение. Денотативно и конотативно значение.

Денотативно и конотативно значение

Те се отделят според функциите, които думите изпълняват в речта. Денотативното значение назовава непосредствено някакви действия, предмети, процеси, признаци и пр. без да дава каквито и да било оценки за тях: 大学;讲; 富.

Конотативното значение отбелязва наред с вещественото значение още и допълнителни стилистични, експресивни и др. оттенъци. Появява се при преносна употреба на думите или когато те се използват като синоним на вече съществуваща денотация, например 企图/意图 vs 打算 – второто е денотативно, първите две съдържат конотации (съотв. 1) злонамерени планове и 2) кроя добронамерни планове).

Думите с емоционално оценъчно значение съществуват самостоятелно, техните значения се отразяват в речника. Конотацията не е задължително да е тясно свързана със семантиката на думата. Тя може да се прояви и вследствие на преносно значение на думата: 出笼 излизам от кошницата за готвене на пара → излизам в големи количества:牛鬼蛇神纷纷出笼; 包子刚出笼。

Идиоматично и мотивирано значение

Тук въпросът опира до начина, по който думата представя някакво съдържание- това е нейната мотивираност (вътрешна форма). Можем да имаме прости значения (немотивирани, идиоматични); и мотивирани: 洗衣机 – ясна вътрешна форма. Производните думи често са мотивирани; при това, единствено те са тези, които могат да бъдат мотивирани, 书 е немотивирано, защото не може да се намери друга дума от която е произлязла, но в 书店 – имаме ясно мотивирано значение – от словообразувателния модел определение-определяемо. Простите думи са с неясна идиоматична вътрешна форма: 蚂蚁;大方;大衣 (относително немотивирана). Думите с мотивирано значение в повечето случаи са еднозначни: 吸尘器; думите с немотивирано значение по-лесно развиват нови значения.

Можем да говорим за скала на мотивираност – според различната степен: 二百五 откачен, луд; 红绿灯,白板,黑板,壁画 (фреска) – ясни


СЛЕДВАЩ УРОК #12 >> Семантика – основни и преносни (производни) значения на думите. Еднозначни и многозначни думи. Видове многозначност.


.