Синонимия – видове синоними (лексикология)

Синонимия – близост на значенията на различни думи, един и същи предмет, с различни думи се представят различни страни на едно и също понятие, като могат да му придават различен оттенък 医生-大夫,逝世-去世 . Противоположна на явлението ‘многозначност’.

Синоними

Най-малко са абсолютните синоними. Обикновено такива са словообразувателни синоними: 斧子,斧头;星期日,星期天,礼拜天;剪刀,剪子;吉他,六弦琴 (заемка vs домашна). Обикновено някои от тези значения отпадат и се утвърждава едно. В повечето случаи, синонимите се различават по някой елемент от значенията си – смислов елемент или конотация.

Две основни схващания: тясно и широко. Тясното свежда синонимите до твърде малък брой. Отношението тъждество между пълните синоними е условно, могат да проявят различия в полисемията, грам. употреба, стилист. употреба – не са абсолютно еднакви. В широкия смисъл синонимите са непълни или частични 近义词,相对同义词。

Синонимите се групират в синонимни редове, които са езикови единици от един и същи ред: дума-дума, словосъчетание- словосъчетание, пословица-пословица и т.н. синонимите са думи от един и също семантичен клас.

Видове синоними

Смислови (идеографски): различават се по някой елемент на лексикалното си значение:

叫,喊 (викам/крещя) ; 看, 望 (гледам/гледам в далечината) ; 结果,后果 (резултат/последица)

Всички останали се отделят в различни групи, голяма група от тях са смислооценъчни синоними. Видове синоними:


  1. Различен акцент в съдържателен план:

差别,区别 (разлика, различие – отличителна черта )

理想,幻想 (идеал – фантазия – неизпълнима, представа за бъдещето откъсната от реалността)

忽视-轻视 (глагол-недоглеждам,недооценявам, отнася за се постъпки които са непреднамерени – подценявам , презирам, съзнателно подценено)

温柔,温顺 (нежен – ласкав, кротък– дете, кученце)


  1. Различна степен на интензивност в значението: 失望-разочаровам се,绝望-отчайвам се ; 请求-има искане, питане,恳求-учтиво моля; 热爱-酷爱

Тук често имаме синонимни редове: 优良,优秀,优异 прекрасен-великолепен-изключителен. Тук освен в степен на признака имаме разлики и в съчетаването, например优秀 е и за хора, и за предмети; 优良 за предмети – реални и абстрактни; 优异 е само за абстрактни предмети.


  1. Разлика по обем на значение – често попадат думи които са с близки значение,съществителни:

事情всякакви неща,случки – 事件важна случка, събитие-事故-важно събитие по обективни причини-катастрофа,инцидент

食品,食物 (食品 е много по-тесен, 食物 може да включва и храната която ядат животните)

财产,财富 (имущество, реални материални обекти vs. както предмети (земя, природни дадености и др.) така и духовно богатство

天气-време,气候-климат


  1. Отнасящи се като конкретен предмет към обобщено понятие

人,人口;河、河流;车、车辆;马、马匹;船、船只


  1. С различия в конотацията емоционалната оценка.

爱护,庇护 (+/-);习惯,习气 (неутрално vs. отрицателно: ‘лош навик’); 宠爱、溺爱;顽强、固执

Стилистични различия: 单身汉,光棍儿 (ерген, бекярче)

Първият синоним е доминантен – с най-голям обем и най-неутрална семантика.

吝啬,贪气,手紧,小气,抠;小手,小脚,一毛不把

Стилистична окраска: 谈(неутр.),聊(разг.);耗费(кн.),花费(разг.);逝世,牺牲,死 (0/+/-)


  1. Различия в граматичната употреба:

– съчетаемост с други думи:

交流,交换 (обект: абстрактен/конкретен)

到达,达到 (те са и пароними – конкретно-абстрактно)

突然,忽然 (може/не може да бъде прилагателно)

肥,胖 (първото не се отнася до хора; но може – с цел да засегне някого)


Синонимен ред

Синонимен ред е отворен ред от думи, обединени около едно общо значение. Единият от синонимите се нарича доминантен, той е водещ в реда.–След него се нареждат неутралните думи, заемките, домашните думи, фразеологизмите и пр. Той е най-неутралната и широко употребявана дума в реда.

事情-най-общо значение-事-многозначна дума-务едно от значенията му е..-政-работа е остаряло негово значение-事宜-юридически терин-事务-нещо,дело, работа-事体-диалектна дума-物事кн. стил

死、亡、故、卒、弱 ; 亡故、身故、去世、事实 ; 故世、过世、下世 ; 等思路、见马克思

При многозначните думи, различните им значения имат различни синоними, един синоним може да участва в един ред с едно значение и друго в друг. 事故-事-故-岔子-问题 ; 故-原因

Хипонимия

Хипонимията засяга обикновено съществителните имена; при тях обикновено говорим именно за нея, не за синонимия. Свързана е с проява на отношение на части към цяло (родово-видово отношение):

帽子,船形帽,小帽,斗笠,睡帽,王冠,鸭舌帽,风帽

帽子 е хипероним – родово, най-общо понятие; другите – съхипоними – видови понятия. 动物、 狗、马、猪、鸟

Това не е синонимия. Думите назовават едно и също понятие в общата му част, но това на практика са различни понятия. Наричат се парасиноними или квазисиноними; може между тях да има контекстуална синонимия (от частно към общо – можем да заместим ‘куче’ с ‘животно’; но обратното обикновено не е вярно).

Почти винаги касае съществителните, но има и други случаи: 快速、迅速 ; 利、锋利、尖利、锐 ; 喜、高兴、舒服


СЛЕДВАЩ УРОК #16 >> Антонимия – видове антоними. Антонимни двойки.


.