Словообразувателни начини и типове в китайския език (лексикология)

В китайския език основните словообразувателни начини са 3:

  • Композиция
  • Полуафиксация
  • Афиксация

Композиция

Композицията е най-продуктивният словообразувателен начин в китайския език, чрез нея се образуват сложни думи. Композицията представлява съединяване на корени – този метод е най-продуктивният. Дели се на два типа, според това дали корените са подчинени или равнопоставени. В част от двукоренните думи вторият може да е с по-слабо ударение или нулев тон – иначе в китайския език като цяло преобладава ударението върху втория корен (доказателство, че се касае за думи):月亮,姑娘,困难,告诉, 喜欢

А) Съчинение – корените са равнопоставени

Сумиращ модел – корените в голяма степен запазват значението си и образуват някаква общност (макар да не са синоними). Семантично са на границата между думи и словосъчетания, на български често ги превеждаме отделно. Обикновено имат значения на признаци или глаголни значения 高大висок и голям, 宽大,远大,和平,弱小,强 大;学习,教育,讨论,收拾,招呼 Като цяло те са много ‘прозрачни’, значението им се долавя лесно.

Обобщаващи думи – значението е по-абстрактно, по-отдалечено от оригиналните значения на йероглифите: 衣裳 – дрехи (първото означава горна дреха, второто – долна (панталон); в съвременния език тези значения са се изгубили, не се употребяват по този начин); още: 子孙,文字,草木,口齿,耳目;跳舞 (танцувам с крака/с ръце),书记,经验,裁缝,编辑,见闻,会议

Съединения от синонимни корени – следствие от развитието към полисилабичност – за да може слушащият да се ориентира

*предмети – 树木,根本,妇女,牙齿, 士兵,脸面
*качества – 古老,快乐,艰难;寒冷, 黑暗 (преносен смисъл)
*глаголни корени – 寻找,要求,告诉,如同, 代替,把持

При тези типове се допуска размяна на позициите на корените, но на практика такава рядко се наблюдава. В някои случаи такива думи с разменени корени търпят известно развитие на значенията. 负担,担负 – по начало нося на гръб, на плещи; използват и се преносно – отговорност и пр. 负担责任,工作,费用;负担 развива значение на тежест – 财政负担; и пр.; 担负 не се употребява като съществително.

Антонимен модел – равнопоставено свързване на антонимни корени (те имат общи семантични елементи).

*глаголи – 买卖,开关,呼吸,得失, 问答,生死,出入. Те не пораждат глаголи. (и в трите случая се образуват най-вече съществителни)
*съществителни – 父母,儿女,矛盾,天地, 手脚
*прилагателни – 大小,粗细,高矮,深浅, 快慢,左右

Едностранен модел – друг модел на съчинително словообразуване: при взаимодействието между двата корена единият ‘унищожава’/’поглъща другия’. Пример: 忘记 (забравям + запомням, запазва се значението само на първата морфема. Според някои изследователи, чрез употребата по този начин на два противоположни по значение корена има за цел единият да изпъкне на фона на другия, т.е. се говори за стилистичен похват при словообразуването. Други примери: 国家,人物 (опозиция живо-неживо),窗户 (прозорец-двор,甘苦 (сладко-горчиво),好歹 (хубаво/лошо), 是非 (правда+неправда – сумарно значение; друго значение – караница, свада – надделява вторият корен),睡觉 (заспивам-събуждам се)

Б) Образуване на сложни думи от подчинителни модели

При този модел единият компонент е подчинен на другия, зависи от него. Половината са по модела определение-определяемо. Многобройни са и от типа глагол-допълнение. Определение-определяемо – опорният елемент е определяемото, което стои отдясно, а определението стои пред него. Има две разновидности: ако опорният елемент е съществително: 马路, 火车, 手表, 草帽, 大衣, 白酒

Рядко можем да имаме глагол като определение към същ.: 考场 изпитна зала 导线проводник 食物нещо за ядене

Там, където опорният елемент е съществително образувалата се дума отново е съществително, ако опорният елемент е глагол, композитумите също са глаголи.

Определението към опорния глагол може да бъде и съществително: 风行

Определението към глагол може да е прилагателно: 重视, 轻视, 冷笑

Определението към опорния глагол може да е наречие: 暂停преустановявам, 稍息свободно

Определение може да бъде и глагол: 游击водя атака 推销правя промоция 混战правя меле

Модел 偏正 определението да е съществително

Ако опорната дума е предикатив ( прилаг. Или глагол) то повечето от образувалите се думи са прилагателни или глаголи.

Контракция

Контракцията представлява китайска форма на абревиатура, съкращение. Морфемната контракция се преплита с комозицията, но се различава от нея. Разликата е в това, че при композицията се увеличава обема на думата, а при компоцизията се съкращава. Сложните съкратени думи не дават възможност да се разкрие етимологията на думата. Процесът на образуване на сложна съкратена дума си има своите особености: образуваните нови думи се стремят да наподобят триморфемни думи като съхранят словообразувателния модел, по който е била създадена думата. Семантичните особености се състоят в това, че остават тези компоненит, които са най-съществени и представителни.

Сложно съкратените думи биват два типа:
  • 1. Същински съкращения и
  • 2. Съкращения с помоща на числителни. Контракцията от втория тип не се признава от езиковедите.

Същински съкращения:
Съхранява се само първата морфема 科学技术- 科技 索非亚大学- 索大
Съкращения на трисрични словосъчетания и образуване на биноми 飞机场- 机场 外国语- 外语 火轮车- 火车
Съкращението става и с помоща на обща родова морфема
工业农业- 工农业 进口出口- 进出口
Понякога се съкращават общите елементи, използва се при изреждане 中国, 美国, 德国, 保国 – 中美德保 – общият елемент изчезва
Съкращения с помоща на числителни
身体好,工作好,学习好的学生 → 三好生
农业、工业、国防、科技现代化 → 四个现代化 → 四化
讲文明、礼貌、卫生、秩序,道德、心灵美、语言美、行为美、环境美 → 五讲四美
热爱祖国、热爱社会主义、热爱中国共产党 → 三热爱

Словообразувателен тип

Словообразувателния тип е основна категория – ред от производни думи, които се образуват от една и съща словообразувателна морфема с фиксирана позиция. Продуктивните типове могат да имат отворени редове, т.е. възможност за създаване на нови думи по същия модел. Словообразувателния тип се отнася за думите, които се образуват по шаблон. Думите, образувани с формант, имат еднотипно значение. Типовете между произвеждащата и производната дума могат да бъдат например действие и лице (学 и学者,读 и读者), признак или качество и лице, което се характеризира с него (胖 и胖子), качество или признак и предмет, характеризиран от него (黑 и黑子), действие и предмет, който се характеризира с действието (划 и 划子) и др. Сложните думи не образуват словообразувателни типове, те не могат да бъдат обединени от едно словообразувателно значение. Словообразувателните типове са думи, обединени от едно и също значение.


СЛЕДВАЩ УРОК #5 >> Композиция. Типове сложни думи (сраствания) с равноправно свързване.


.