Справедливо отношение 一碗水端平 (урок)

Встъпление:

A: 在开始学习今天的俗语以前,我想先问你一个问题。
B: 什么问题,你说吧。
A: 你有没有遇到过不公平对待
B: 当然遇到过了。以前我去参加一家公司的面试,我的面试成绩最好,但是那家公司并没有录取我,反而录取了一个成绩不突出的男生。原因是他们觉得男生比女生更适合加班。
A: 这的非常不公平,我们都希望得到公平的对待,但你说的这种情况并不少见。今天我们要学习的俗语就和这个话题有关系。
B: 是哪个俗语?
A: 一碗水端平。
B: 哦,是这个俗语呀。
A: 嗯,我先来解释一下这个俗语的意思,我们用“一碗水端平”这个俗语来比喻处理事情公正、公平,不偏袒任何一方。比如说,公司对待每一位员工都应该一碗水端平。
B: 下面,我们就来听三段对话,一起学习一碗水端平这个俗语的意思和用法。

生词 - Нови думи - Встъпление:

公平 [gōngpíng] – справедлив(ост), безпристрастен(ост)
对待 [duìdài] – подход, отношение
面试 [miànshì] – интервю
录取 [lùqǔ] – приемам
突出 [tūchū] – изключително, впечатляващо, ярко
确 [què] – наистина, действително
解释 [jiěshì] – обяснявам, разяснявам; тълкувам
处理 [chǔlǐ] – да се справям (с нщ.), разрешавам (проблеми)
公正 [gōngzhèng] – справедливост, безпристрастност, честност; справедлив; безпристрастен, честен
偏袒 [piāntǎn] – отнасям се с предрасъдък, отнасям се към нещо (нк.) с пристрастие

Диалог 1: 对话一

A: 小芳,我能和你住几天吗?
B: 行啊,不过,你怎么哭了?
A: 我和我妈妈吵架了,我想离开家。
B: 为什么吵架?
A: 因为我妈偏心我姐姐,她觉得我姐姐什么都比我好,比我漂亮,比我聪明,学习成绩比我好,工作也比我好……
B: 你妈妈批评你也是为了你好,她希望你更努力。
A: 你别劝我了,她根本就不能一碗水端平,她就是看我不顺眼,我跟她没话可说。

生词 - Нови думи - Диалог 1: 对话一:

偏心 [piānxīn] – пристрастие, предпочитание
顺眼 [shùnyǎn] – гледам с добро око, радва окото

Диалог 2: 对话二

A: 小张,我们公司和东方进出口公司的谈判进行得怎么样了?
B: 不太顺利,他们希望我们的价格再降低 10%,这样的话我们太吃亏了!
A: 如果他们能多进货,我们可以考虑把价格再降低 5%。
B: 我听说通达公司也在和东方进出口公司谈判,两家公司的老板交情不错,这对我们来说不太有利。
A: 我相信东方进出口公司会一碗水端平的,而且我们的产品无论质量还是款式都是国内一流的,你要对这次合作信心
B: 好的。

生词 - Нови думи - Диалог 2: 对话二:

谈判 [tánpàn] – преговори, водя преговори
降低 [jiàngdī] – намалявам
吃亏 [chīkuī] – в неизгодно положение
进货 [jìnhuò] – стокооборот
交情 [jiāoqing] – дружба, приятелски взаимоотношения
款式 [kuǎnshì] – модел, форма, дизайн
合作 [hézuò] – сътрудничество, кооперация
信心 [xìnxīn] – увереност, вяра

Диалог 3: 对话三

A: 今年的最佳员工是谁啊,王明还是刘洋?
B: 还没决定呢,王明的工作能力强,工作成绩突出,这是有目共睹的,但是刘洋人际关系处理得好,我看经理挺看重刘洋的。
A: 希望经理能一碗水端平,如果最佳员工是刘洋,我想一定有不少人觉得不服气
B: 没错。如果刘洋能当上最佳员工,那以后我们就不用努力工作了,只要处理好人际关系就行了。

生词 - Нови думи - Диалог 3: 对话三:

佳员工 [jiāyuángōng] – най-добър работник
服气 [fúqì] – смирявам се, съгласявам се


СЛЕДВАЩ УРОК 8: Да растеш като сусам: 芝麻开花节节高


.