Стилистична класификация (лексикология)

Два основни типа думи по сфера на употреба: общостилови (общоупотребителна лексика) – употребяват се широко, от огромното мнозинство от носителите на езика; и лексика с ограничена сфера на употреба – диалектизми, специални думи (в т.ч. термини, думи от професионалния жаргон).

При стилистичната класификация се отчита това, че думите имат не само лексикално и граматично, но и стилистично значение. То е допълнително. Съдържа условен смислов оттенък, който думата може да получи, за да се изрази отношение, оценка, чувство, да се направи речта по-образна и изразителна. Стилистичното значение може да се получи от текста, или да е вътрешно присъщо за езиковите единици. То е двупланово: има емоционално-експресивно (感 情色彩) съдържание, показващо образната употреба, и функционално-експресивно съдържание (语体风格色彩) (показващо сферата на употреба). Оттук, говорим за два пласта думи: с емоционално-експресивни оттенъци, и с функционално-експресивни оттенъци.

Емоционално-експресивната лексика внася допълнителни семантични или стилистични оттенъци. Те се наслагват върху основното лексикално (денотативно) значение. Чрез тях се изразява грубост/ нежност/ фамилиарност/ тържественост и пр. Има два вида емоционално-експресивно значение – положително (褒义) и отрицателно (贬义). Емоционално-експресивните думи се противопоставят на неутралните (中性), които не изразяват оценка и не се разглеждат от стилистиката, като имат само лексикално и граматично значение. Думите с положителна/ отрицателна/ неутрална конотация се разглеждат и когато говорим за синоними: 鼓动 (агитирам – неутр.), 鼓 励 насърчавам (+), 鼓舞 вдъхновение (+), 煽动 раздухвам, подстрекавам (-), ; 谋划 (0), 计划 (0), 筹划 (+),策划 (–). Невинаги думата има синоними в цялата палитра -/0/+, например няма неутрално понятие за 力图 (старая се, напрягам се +), 图谋、妄想 (храня напразни надежди (-) )

Функционално-експресивните думи се отнасят към определен стил на изказване. Стилът е езикова подсистема, обществено осъзната съвкупност от подбрани и вътрешно обединени езикови белези, обслужваща определена сфера и тип на общуване. Те придават на речта особена окраска – разговорна, научна, художествена, публицистична, официална. Стиловете се наблюдават на всички езикови равнища. Определят се както от лексикологията, така и от фразеологията и синтактичния строеж.

В съвременния китайски език думите имат устна и писмена форма. Повечето думи се употребяват в различни стилове – ‘общостилова лексика’ (това понятие е различно от неутралната лексика, която е неангажирана). Например огромната част от актуалната лексика е общостилова. Стилистично оцветените думи най-често се употребяват в определен стил.

Стилистичната лексика попада в две основни групи: устна и писмена.

Разговорен стил – в тематично отношение лексиката е главно битова, съдържа думи с конкретно значение, изреченията са къси и прости, често има емоционално-експресивни думи, използват се много паралингвистични средства. Лесно проникват диалектизми и жаргонизми. 早 上、个子、外头、脑袋、爸爸、瞧、聊天、打听. Диалектизми馍 (=馒头, мандж.)、闲谈 vs. 唠 嗑儿 small talk、大大 vs 爸爸; думи с 儿, например в пекинския – това също не е част от нормата 明儿见,今儿个; жаргонизми – например от жаргона на крадците – 种莲花 удавям някого

Преобладава (-) конотация. Често се използват думи с преносни значения: 笨蛋;废物、放屁.

Книжна лексика – думи в книжните/писмени стилове (писмено-книжни) – официално-делови, научни, публицистични стилове и пр.

Публицистика (голям диапазон на изразните средства, голяма експресивност, много елементи от разговорния език – с цел привличане на вниманието): 政策、阶级、民主、主张、社 会

Научен стил (най-високият стил – тази ‘височина’ се определя от количеството на елементите от стария език) 主语、声调、诉讼、成本、投资、贷款

Официално-делови стил 转发 (препращам писмо), 公函 (официално писмо), 阁下 (Ваше превъзходителство)、此致、敬礼、祝好.

Този тип лексика се използва главно в писмената реч, но това не значи, че тя не може да се използва и в устна форма. Разговорната лексика също може да се среща в писменото слово – т.е. и двата типа се използват предимно, но не само, в съответната форма.


СЛЕДВАЩ УРОК #23 >> Основни системи за разполагане на йероглифите в указателя и тялото. Йероглифно гнездо. Типове лингвистични и енциклопедични речници.


.