омонимия

Еднозначност и многозначност при фразеологизмите (фразеология)

Фразеологизмите са устойчиви словосъчетания и фрази. Тази устойчивост не е абсолютна и общовалидна. Фразеологизмите имат и алтернативни форми, устойчивостта е относителна.

Прочетете ОЩЕ >

Граматична омонимия в китайския език (лексикология)

Отделяне на лексикални и граматични омоними – в китайския език, това е голям проблем, защото, за разлика от омофони и омографи, при тях не […]

Прочетете ОЩЕ >

Лексикална омонимия в китайския език (лексикология)

Омоними 同音词 По начало под омоними разбираме думи, които са еднакви по звучене и различни по значение. В нашите езици се интересуваме главно от […]

Прочетете ОЩЕ >