фразеология

Публицистичен стил (лингвостилистика)

Агитационно-пропагандистки публицистичен стил – преобладава обществено-политическата и терминологичната лексика в пряко значение; характерна еднозначност, изобилие на уънйенизми и конструкции от старокитайския.

Прочетете ОЩЕ >

Фразеологични речници (фразеология)

Фразеологизмите, като речникови единици имат своето място във всички речници. Китайската специфика е, че фразеологизмите биват включени не само в лингвистичните речници, а и […]

Прочетете ОЩЕ >

Стилистична класификация – разговорна и книжна фразеология (фразеология)

Функционално-стилистични особености на китайската фразеология Разпределението на думите и фразеологизмите не е еднакво. Повечето думи принадлежат на общо-стиловата лексика, а при фразеологизмите разпределението е […]

Прочетете ОЩЕ >

Етимологична класификация – домашни и заети фразеологизми (фразеология)

Домашни фразеологизми – от старите книги, непосредствено свързани са с традиции, обичаи, алюзия към притчи, исторически факти.

Прочетете ОЩЕ >

Традиционна класификация и особености на китайските фразеологизми (фразеология)

Към чъню се отнасят и биноми до съчетания от над 10 йероглифа – 矛盾. Класическа структура – 4 йероглифа, стилна форма, стилистичен трафарет – […]

Прочетете ОЩЕ >

Мотивираност на значението на устойчивите словосъчетания (фразеология)

Паремия – устойчива фраза, която означава съждение. Представлява логическо отношение между понятия, свързани и съотнесени към определена ситуация. За разлика от изречението, паремиите са […]

Прочетете ОЩЕ >

Еднозначност и многозначност при фразеологизмите (фразеология)

Фразеологизмите са устойчиви словосъчетания и фрази. Тази устойчивост не е абсолютна и общовалидна. Фразеологизмите имат и алтернативни форми, устойчивостта е относителна.

Прочетете ОЩЕ >