Тонална система на китайския език (фонетика и фонология)

Тоновете представляват модулации в честотата на звука с фонемен контраст. Тембърът на гласа често пъти е второстепенна характеристика на тоновете в множество диалекти, като например скърцане, придихания, пронизителност и др.

Някои езиковеди разделят езиците на интонационни (при които тоналните опозиции се появяват само при отделни срички) и тонални езици (всяка сричка е в съответен тон). Някои изследователи са склонни да характеризират мандаринския и диалекта У като интонационни езици, поради присъствието на нулев тон, където тонът на сричката е неутрализиран, но повечето синолози единодушно признават китайския език и неговите диалекти като типични тонални езици.

Китайските диалекти с най-малки тонални различия са вариантите на 普通话, които се говорят в най-северните части на Китай, където може да има три ясно разграничени тона. В други пък може да има над 8.

Тонални стойности 调值 и тонални класове 调类

Отразяват промените във височината на тона на сричката. Тоновете в китайския имат относителни стойности, за разлика от музикалните тонове, които са с абсолютни, и зависят от пола, възрастта и настроението на говорещия. Тяхната основна функция е смислоразличителна. За определяне на тоналната стойност най-често се използва пет степенната скала на 赵元任, според която съответните тонове имат следните стойности:

тонална система в китайския език

1 тон: 5-5
2 тон: 3-5
3 тон: 2-1-4
4 тон: 5-1

Тоновете с еднакви стойности биват обособени в тонални класове. В класическия китайски съществуват четири основни тонални класа – 平声,上声,去声,入声。 Тоналните класове в съвременния китайски книжовен език и неговите диалекти са възникнали в следствие на еволюцията на тези първоначални четири класа. В този процес някои тонове са се разделили, други са изчезнали, като например древния равен тон, който се е разделил на 阴平и 阳平.

Тонове в СККЕ

тоновете в китайския език

Тоновете в СККЕ

Входящ тон

В древнокитайския входящият тон е представлявал самостоятелен клас, който днес е запазен в голяма част от диалектите, но не и в 普通话. Част от думите във входящ тон в отделните диалекти при абсорбирането си в книжовния език са преминали в другите тонални класове. В普通话 са се пренесли едва около 400 думи с входящ тон, от които почти половината са преминали в 4-ти, ¼ са 2-ри и останалите 100 са разпределени между 1-ви и 3-ти, като в 3-ти са най-малко. В някои диалекти също така сричките във входящ тон се четат стегнато и кратко, ако когато преминат в普通话 тяхното четене се удължава.


СЛЕДВАЩ: УРОК #7 >> Фонетични изменения в потока на речта. Асимилация, дисимилация, епентеза (протеза), елизия, редукция, сливане, метатеза.


.